141224_nitsEn el darrer Consell de la Policia de data 22/12/2014 hem demanat que es faci efectiu el pagament de les hores de nocturnitat als perllongaments del torn de tarda o d’altres torns, ateses les queixes plantejades per molts agents en el sentit que l’Administració no està aplicant el que disposen els punts 3.5 i 3.6 de l’Acord d’Equiparació. L’Administració diu que aquest pagament ja es fa efectiu i demana que els casos concrets facin la corresponent reclamació per tal que siguin abonats.

Resumint, vigileu que us paguin en nòmina a raó de 1’58 euros per hora, totes aquelles hores que es trobin en el tram horari de 22h a 6h, ja siguin hores que vagin incloses dins l’horari habitual del vostre quadrant o ja sigui hores de perllongaments que impliquin realitzar part de la prestació dins el tram horari nocturn esmentat. És a dir, tots els agents que creguin que han de percebre aquest complement i no els ha estat abonat, cal que facin la corresponent reclamació davant les oficines de suport. Tanmateix, en el cas que tingueu documentat algun cas de manca de pagament d’hores nocturnes en aquests darrers mesos o anys, ens les feu arribar al sindicat i farem les gestions necessàries per que us siguin satisfetes.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT