150223_btpL’actual Instrucció 4/2013 de data 12/03/2013 que regula l’abonament de les despeses pels agents del CME ha estat motiu de litigi administratiu per la inclusió en el seu redactat d’amenaces i per l’obligació  de la despesa de la renovació assumida inicialment pels agents. Finalment s’ha obtingut sentència ja FERMA que ratifica la primera sentència obtinguda de data 06/02/2014 i que textualment diu “ANUL·LO  la Instrucció 04/2013 en tot el que fa referència a l’obligació de l’avançament de despeses per part de MMEE i en tot el que fa referència al règim disciplinari”.

Des de la Trisindical hem adreçat un escrit al Director general de la Policia per tal que doni compliment del mandat judicial i des de la DGP es redacti una nova instrucció atès que no quedaria gens democràtic mantenir una instrucció amb l’altíssim component intimidador que hem hagut de suportar fins a data d’avui per un caprici “legal” (però caprici) d’insubmissió jurídica de l’anterior Director General.

Esperem que la regulació de la nova instrucció de la renovació del BTP al CME,  contingui i tingui en compte les demandes i propostes que reiteradament s’han anat adreçant a la SGRH per tal de facilitar la gestió de la renovació del BTP als agents d’aquests Cos.

Des de la Trisindical esperem que la DGP agilitzi aquesta gestió i la racionalitzi  sense que ens suposi cap càrrega, ni de temps ni econòmica.

>> Llegeix COMUNICAT TRISINDICAL + ESCRIT