150212_puntuacio_vacancesUs informem que la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per informar-li que, dins el procediment de concessió de vacances de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra que recull la Instrucció 1/2015, de 9 de gener,sobre normes d’aplicació a les vacances de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra per l’exercici policial 2015-2016, s’estableix un sistema de punts a l’efecte de distribuir les dates de vacances però que la citada Instrucció no recull que aquests punts hagin de ser públics i que puguin ser consultats per totes les parts que en són interessades.

Davant aquesta manca de publicitat, es fa impossible de saber si la distribució de les dates de vacances s’ha efectuat de forma correcta i sense errades en les puntuacions.

Proposem que la puntuació per la distribució de les dates de vacances es faci sempre pública, dotant d’aquesta manera tot el procés de més transparència.

Per tot allò exposat la Trisindical demanem que es faci pública cada any la puntuació per la distribució de les dates de vacances i que així quedi establert en l’articulat de la Instrucció.

>> Llegeix COMUNICAT TRISINDICAL + ESCRIT