150120_revisio_medica_web

Com ja sou coneixedors, la instrucció 7/2014 sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME estableix que les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima de tres dies naturals consecutius es poden justificar mitjançant declaració responsable (DAD80 telemàtic ATRI).

No obstant, a les dates establertes a la Instrucció, que en són excepció, serà necessari acreditar l’absència mitjançant el document d’atenció mèdic. També en aquelles jornades que es determinin per resolució del Director General a principis de cada any caldrà acreditar l’absència mitjançant aquest document d’atenció mèdica.

Us adjuntem la Resolució del director general de la Policia, de 30 de gener 2015, que determina les jornades en les quals serà necessari aportar el document d’atenció mèdica per acreditar l’absència al lloc de treball per motius de salut durant aquest any policial 2015/16, d’acord amb el que preveu la Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME.

>> RESOLUCIÓ 30/gener/2015, determinació jornades justificació mèdica per al 2015