or 1UNA ALTRA SENTÈNCIA JUDICIAL FAVORABLE A UN AGENT NUL·LITAT A LA SANCIÓ DE SUSPENSIÓ DE SOU I FEINA IMPOSADA PER LA DAI PER “MAL ÚS” DELA BASE DE DADES

SME i el seu Servei Jurídic aconsegueixen als tribunals una sentencia favorable a un agent, que anul·la una sanció imposada per la DAI. L’agent havia estat sancionat amb una suspensió de sou i feina per un presumpte “mal ús” de la base de dades de la PG-ME. La sentència aconseguida no només declara nul·la la sanció, sinó que obliga a la administració a pagar-li a l’agent el sou no percebut durant la incorrecta sanció, a abonar-li els interessos corresponents i a satisfer les costes del procediment. A més, l’administració haurà de reintegrar-li els seus drets passius i la cotització a la Seguretat Social pel temps en que havia estat incorrectament sancionat.

 

>> LLEGEIX COMUNICAT– 2015-05-05 COMUNICAT_SME SERVEIS JURÍDICS 4