lleng 1Us informem que s’ha publicat la Instrucció 12/2015, de 13 de maig, per la qual es regula l’acreditació, informatització i incorporació a l’expedient personal de la formació del personal policial del cos de Mossos d’Esquadra.

 

Aquesta Instrucció entre d’altres coses, estableix mesures per fer efectiva la incorporació com a mèrits per a la provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra pel sistema de concurs general i concurs oposició les llengües estrangeres acreditades mitjançant la titulació acreditativa d’alguns dels nivells de classificació del MECR.

Us adjuntem a aquest comunicat la citada Instrucció i també una taula que relaciona les 18 llengües estrangeres considerades d’interès policial i que també podreu trobar penjada a la intranet del cos.

Per més informació no dubteu de posar-vos en contacte amb el vostre delegat.

>> Llegeix Comunicat 2015-05-21 comunicat LLengües estrangeres

>> Llegeix instrucció Inst.12.2015 incorporacio expedient formacio