ordenadores2NUL·LITAT DE LA SANCIÓ IMPOSADA A UNA AGENT PER UN PRESSUMPTE MAL ÚS DE LA BASE DE DADES DE LA PG-ME

Sancionada amb 1 mes de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents, d’acord amb allò que estableix l’article 72.2.a) de la Llei de la PG-ME, les nostres advocats han aconseguit que el jutjat resolgui la sanció ha de ser declarada nul·la havent de procedir l’administració a la devolució de les retribucions deixades de percebre més els interessos legals meritats fins el seu abonament i a la restitució de tots els drets passius, inclosa la cotització a la Seguretat Social. Amb expressa imposició de costes a l’administració per un import màxim de 3.000 €.

Semblava impossible però ja és una realitat!”

 

>> LLEGEIX COMUNICAT.. 2015-05-05 COMUNICAT_SME SERVEIS JURÍDICS 1