ENFERMERIA2Hem tingut coneixement que alguns comanaments obliguen  als seus subordinats a aportar sempre un justificant mèdic en cas d’absència  al lloc de treball per motius de salut.

Aquesta obligació l’exposen de forma verbal i amb independència de quin sigui el dia que la persona perjudicada no pot assistir a la seva feina per motius de salut.

Des de l’SME, davant d’aquestes ordres no ajustables a la normativa actual envers aquesta qüestió, aprofitem per recordar que:

La Instrucció 7/2014, d’11 de març i la Resolució de 30 de gener de 2015, tipifiquen les formes i els dies de justificació. Així per tant, recordem a aquests comanaments i la resta d’efectius que únicament en els dies establerts que us exposem a continuació, serà obligat l’aportació del corresponent justificant mèdic.