riscos psico 2Riscos psicosocials en el Cos de Mossos d’Esquadra

Les disfuncions i patologies que pateixen els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra provocades per l’exposició a riscos psicosocials dins l’àmbit laboral no sempre tenen la cobertura sanitària de la mútua d’accidents de treball ASEPEYO.

Tot i que són també contingències professionals, recollides als articles 115 i 116 de la Llei General e la Seguretat Social, la problàtica que se’ns preenta és poder provar el nexe casual  entre l’afectació del treballador i l’ertorn laboral que ho provoca.

I més…

>> Llegeix escrit; riscos psicosocials