salut 1SEGURETAT I SALUT


Resum del Comitè de divendres 30 de setembre de 2016

 

ACLARIMENT SOBRE EL PUNT 6 DE L’ACTA DEL COMITÉ DEL 10.06.2016. Manifestem la nostra discrepància envers que no s’han tingut en compte les esmenes proposades. Finalment es decideix tornar a redactar les esmenes sobre aquest punt i es mirarà si es poden incloure en l’acta.
LIPOATRÒFIA. La situació dels 8 casos en seguiment és; 4 RPG, 3 estables i 1 en remissió; 1 Ciutat de la Justícia en remissió; 2 Complex Central, 1 estable i 1 detectat recentment 22.09.2016; 1 ABP Eixample.
Les actuacions realitzades en la sala de Girona, han consistit en la instal·lació d’una nova màquina de climatització, amb control de la humitat. Es realitzarà seguiment i resta pendent d’estudi un canvi de distribució del mobiliari.
EXÀMENS MÈDICS DE SALUT 2016. De les 2419 sol·licituds rebudes s’han realitzat un 30%. Informen que la Dtra. de Vigilància de la Salut de Lleida, està de baixa de llarga durada, per aquest motiu es derivaran al servei de prevenció aliè Ergasat. Aviat s’enviaran ofertes a empreses per realitzar els exàmens mèdics de salut del 2017.

 

ACTUACIONS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS. Plans d’Autoprotecció; RPMS St. Feliu de Llobregat i ABP Figueres, pendents informe, Lleida pendent simulacre, ABP Horta Guinardó i ABP St. Andreu (BCN) formació i realitzada AVRL furgons BRIMO 29.09.16 pendent informe.

Pendent planificar AVRL als vehicles de trànsit.

 

SALUT LABORAL– Realitzades 81 noves adaptacions de lloc de treball, 7 rebutjades, 9 per segona activitat i 15 tasques de suport.

– Comunicats 76 accidents de treball.

– Vigilància de la salut no qüestionarà els informes realitzats per mútues o metges privats, però demanaran una ratificació d’un metge de la xarxa pública, per aquest fets dona una pròrroga de 3 mesos.

– Asepeyo considera accident greu quan n’hi ha afectació dels òrgans vitals, sinó és així els considera lleus.
– TBS CD Esplugues Llobregat; en primer moment no se sabia si el motiu del contagi era per motius laborals. Una vegada descartat l’àmbit laboral es va procedir a activar protocol, realitzant les proves a la resta de treballadors.

 

UNIFORMITAT I MATERIAL.- Defenses extensibles; compleixen les especificacions tècniques demanades, i aquest últim concurs va ser guanyat per un altre proveïdor. Reconeixen que s’ha detectat problemes en algunes unitats, obrint-se sobtadament. Han comprovat que es tracta que la molla s’afluixa, s’ha de comunicar a la unitat d’armes per tal que procedeixi a la seva reparació i/o canvi en cas necessari.

– Armilles i fundes; aviat s’entregarà l’última comanda.

 
LABORATORIS. La previsió sobre la licitació de les obres no s’ha complert i per això n’hi ha un retard per iniciar les obres (encara no s’ha fet licitació). Es realitzaran xerrades informatives als 6 laboratoris en els quals està previst fer obres.

 
EDIFICIS I MANTENIMENT.CGE (Centre de Gestió d’Emergències) carrer Lleida (BCN); l’Ajuntament de Barcelona titular de les dependències a requeriment de la inspecció de treball realitzarà mesurament dels valors electromagnètics. L’Ajuntament ens va proposar tres empreses, que no ens donen fiabilitat ni parcialitat per això des de la part social s’ha creat una Plataforma que va proposar que les mesures les realitzi el Ministeri d’Indústria o en cas de no ser possible ho faci el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) de la Generalitat de Catalunya. També informen que considerem que les instal·lacions tenen greus deficiències (ventilació, cablejat, vestidors, etc…). Aquestes dependències havien de ser provisionals i aquest any faran 11 anys des de la seva posada en funcionament, per això demanen el seu trasllat.
CD Rubí; l’avaria de la climatització, implicarà una nova maquinària que no la tindrem fins principis de novembre. S’hi han instal·lat 8 aparells portàtils. Donada la importància de l’avaria de la màquina i que com aquesta s’hi han instal·lat en altres 10 comissaries, l’Administració ha demanat a l’empresa de manteniment una revisió del seu estat.
CD La Jonquera; s’estan revisant les mesures de seguretat. Recordem que es tracta d’unes dependències provisionals des de …………….. Ens informen que s’està treballant en una nova ubicació, però no n’hi ha cap termini.

 
PRÀCTIQUES DE TIR UMP. les fitxes dels agents s’han omplert correctament. La fitxa de la pràctica pot donar alguna mena de confusió en la seva interpretació.

El motiu pel qual no es va realitzar l’exercici de tir amb l’arma UMP, va ser que no es disposava de suficients armes per realitzar el servei del Pla de l’Estiu i per això es van agafar la d’algunes galeries de tir deixant aquestes sense poder realitzar l’exercici. Els agents que no l’hagin pogut realitzar, ho faran aviat.

 

SERVEI VIGILÀNCIA DE LA SALUT (SVS) i SEGUIMENT I VALORACIÓ MÈDICA (SAM).La SgRH ens comunica que aviat ens enviaran dues noves instruccions referents a la regulació del Servei de Vigilància de la Salut i la Segona activitat.

 

 

Per qualsevol consulta podeu contactar amb el vostre sindicat.

Catalunya, a 3 d’octubre de 2016

 

 

 >>Llegeix el comunicat en pdf