rpctAmb data 4 de novembre de 2016, s’han reunit a Tarragona, representants sindicals de la TRISINDICAL, amb els diferents responsables de la RPCT.

S’han tractat els següents temes:

Ampliació d’informació relacionada amb la intoxicació d’un agent a la comissaria de El Vendrell.
La resposta rebuda per part dels responsables de la Regió és que de seguida es van interessar per l’estat de salut de l’agent afectat. Que totes les ABP disposen de material per manipular aquest tipus de substàncies i evitar així casos d’intoxicació o picades d’insectes.
– De cara a l’hivern es preveu la distribució de vehicles 4×4 i vestuari adaptat al fred al personal destinat a les comissaries de Mont Blanc, Falset, Valls.
La resposta rebuda és que la DGP, no qualifica aquest centre de treball com zones de climatologia molt freda i per això no hi ha previsió d’assignar roba de fred als agents destinats en aquests llocs de treball.

– Estat actualitzat en què es troba la distribució d’armilles i fundes d’armilles i guants.

 

La resposta rebuda és que actualment la distribució és aquesta:
Armilles interiors                    83% lliurades

Fundes exteriors armilles       73% lliurades

Guants                                    60% lliurats
Vestuaris de Salou hi haurà alguna millora en tema climatització/ventilació.
La resposta rebuda és que actualment s’està treballant en la recerca d’una solució per tal de donar resposta a aquesta incidència, fent incís sobretot en la millora de la renovació i distribució correcte de l’aire.

– Cadira del Cap de torn de Salou és de fusta, hi ha estoc per canviar-la?

 

La resposta rebuda és que no tenen constància d’aquest incident i si finalment hi ha una cadira de fusta per aquest servei, serà substituïda per una cadira més adient.
– La defensa extensible que ens donen de dotació, moltes vegades s’obre sola i molts agents no saben com arreglar-la. Es pot donar alguna solució?

Ens comenten que els agents que es trobin amb problemes amb la defensa extensible, facin una nota informativa i la defensa es portarà a reparar a la unitat d’armes.
Obliguen a gastar les hores acumulades al novembre, fins on arribar aquesta obligació?
La resposta rebuda és que la instrucció que regula el gaudiment de les hores acumulades, estipula que quan un agent disposa de més de 32,5 hores acumulades ha de demanar el seu gaudiment i si no ho fa, li poden planificar festa amb aquestes hores fins que s’exhaureixin.
Falten vehicles a la U.I de Reus.
Ens informen que actualment la Unitat d’Investigació en concret, disposa de tres vehicles no logotips assignats per realitzar el seu servei i que aquest nombre de vehicles és l’estipulat per aquesta unitat.
– Existeix un malestar a l’ARRO perquè quan surten serveis d’ordre públic a la regió, tancaments per atracaments, entrades no els requereixen o els requereixen poc, hi ha alguna directriu al respecte?
El responsable de l’ARRO de la RPCT ha traslladat als responsables de la Regió, que ells realitzen el seu servei de forma planificada i a requeriment dels responsables dels diferents serveis i unitats de la RPCT. Que manté reunions amb els diferents Caps de Serveis i allà es decideix la participació de les unitats d’ARRO.
Quan cobrarem per la participació en el dispositiu de les últimes eleccions.
Informen que la normativa econòmica que regula el pagament de les eleccions estipula que aquest es pot fer durant els 4 mesos posteriors. El retard del pagament als agents que van participar en l’últim dispositiu d’eleccions es deu als mesos d’estiu però es preveu que abans que finalitzi aquest any 2016 es farà el pagament als agents.
Segons la Direcció General, ha finalitzat el termini per a sol·licitar un canvi de talla a les armilles i guants. ¿Entenem que les persones que les rebin a partir d’ara podran sol·licitar el canvi si és necessari?
Els agents que rebin armilles i guants a partir d’aquest termini les podran canviar. És un termini orientatiu per a les persones a les quals se’ls ha entregat fa temps.
Aparcament a la Regió. ¿Hi ha alguna opció de poder aparcar dins del pàrquing de la Regió més vehicles personals dels agents per tal que no els danyin? En cas negatiu, ¿existeix alguna opció d’aparcament més segur?
La resposta del Cap de la Regió és que les places estan molt limitades i no veu una solució possible. Ens comunica que des de la Regió no tenen cap notificació sobre danys als vehicles dels companys.
Rally. Hi ha efectius de trànsit de torn que van haver de cobrir el Rally sense tenir temps de dinar. ¿Perquè si és un acte esportiu privat es deixa sota mínims el torn ordinari de treball per cobrir-lo i no es fa un dispositiu adient amb hores extres pagades pels organitzadors de l’acte esportiu?
¿Com es distribueixen els diferents llocs a cobrir en el dispositiu del Rally? ¿Perquè el dispositiu permet als agents que “treballen” des de Porta Aventura menjar allà i no preveu el mateix tractament (menjar gratuït o val menjador) per a la resta d’efectius que hi treballen al mateix dispositiu?
El Rally és un dispositiu organitzat per la Comissaria de Mobilitat i aquesta comissaria considera que els agents de torn que es van sol·licitar, no feien tasques adreçades al Rally directament, sinó que les consideren tasques subsidiàries com a conseqüència del Rally.
Des de la Regió ens diuen que els agents que no van poder dinar van cobrar l’hora destinada al dinar. Tot i així, des del Sindicat li hem manifestat que s’ha de planificar una hora per dinar i que aquesta no és la solució.
Quant a la distribució dels llocs de treball, s’està intentant que sigui la mateixa organització del Rally qui assumeixi amb seguretat privada les funcions que ara desenvolupen els mossos. De fet, la directriu de la DGP és que la seguretat dels actes esportius sigui coberta pels seus organitzadors.
L’organització del Rally va atorgar un nombre determinat de menús a Portaventura i no era possible incloure a tots els agents que hi participaven. Per necessitat del servei i proximitat es van prioritzar els agents que ja es trobaven allà o pels voltants.


Granotes ARRO
. És cert que tothom té assignades 2 granotes d’estiu i 2 d’hivern, però molts d’ells les tenen pendents de reparar i no disposen de granotes. ¿Tenim previsió d’una arribada de granotes, o l’opció de disposar de granotes temporals mentre no arribin les granotes en reparació? Hi ha companys que han hagut de prestar el servei amb xéster i camisa per manca de granota.
Ens informen que no disposen d’estoc per prestar una granota temporalment. El Cap d’Administració remarca que la granota s’ha d’entregar al moment en què es realitza la nota informativa, a diferència de la resta de vestuari que el pots entregar quan reps el vestuari nou. Sembla que el problema està en el fet que els agents no entreguen les granotes en fer la nota informativa i això endarrereix tot el procés de reparació.

Un tema recurrent a totes les comissaries són les nits. Hi ha molts efectius que no poden fer nits i llavors es planifiquen nits a altres efectius. Atenent al fet que coneixem amb molta antelació les persones que no poden fer nits, ¿és possible oferir aquest torn de forma voluntària als agents que els interessi abans que planificar-lo a agents que no volen fer-lo?
El Cap de la Regió ens diu que aquest tema s’ha de proposar a les oficines de suport de cada comissaria i que tenen potestat per decidir si ho fan o no perquè és un tema de planificació de cada comissaria.

Places d’ARRO. Els agents d’ARRO ens comuniquen que tenen molt volum de feina i de forma massa habitual es planifica treball en setmanes de festa. ¿Dintre de les places que va anunciar el sr. Puigdemont pel 2017, hi ha alguna previsió que hi hagi places d’ARRO a Tarragona?
El Cap de la Regió ens informa que fins que no es confirmi per la DGP l’increment de places de mossos, no tindran una previsió o si hi ha.
BOTES i defenses extensibles ARRO. Encara no han arribat les botes i els bastons extensibles per a l’ARRO. ¿Hi ha alguna previsió per saber quan arribaran?
El Cap d’Administració ens informa que fa poc que ha arribat una remesa de botes i s’estan distribuint. Quan als bastons policials no té cap previsió.

El servei de control d’accés de la Regió de les 8.45 a les 9.15 hores, ¿hi ha alguna forma de combinar-lo amb el servei de protecció del perímetre per tal que l’agent que fa aquest servei no estigui sol?
El Cap de Regió ens informa que el servei de protecció del perímetre és responsabilitat del Cap de torn. Per tant, ha de ser ell qui vulgui combinar-ho.
A la comissaria del Vendrell hi ha problemes amb la ventilació, a l’estiu surt calent i a l’hivern fred.

L’aigua de les dutxes o surt gelada o bullint. Poques perxes per penjar tovalloles, hi ha de 10 i estan ocupades. Cadira agent de porta feta malbé. S’ha notificat administració i no ha millorat.
Quan als problemes sobre la ventilació, el Cap d’Administració ha entregat el pressupost i ha justificat les millores. Està pendent del vistiplau de la Subdirecció General d’Administració i de la disposició del crèdit necessari per a dur-lo a terme.
Pel que fa a l’aigua calenta de les dutxes, ens informa que és una mala gestió de l’empresa de manteniment i aquesta els ha informat que la incidència ja està resolta.

Per tal de solucionar la mancança de perxes a les dutxes, s’hi ha instal·lat una perxa a cada dutxa.
Finalment hem aconseguit que la cadira de l’agent de porta s’hagi entapissat.
A la comissaria de Reus segueix els forats al pàrquing, en l’última reunió regional es va parlar que ja estava en procés d’arreglar-se i continua igual.
El Cap d’Administració ens informa que a l’agost es va reclamar aquesta incidència de forma telefònica i no han tingut cap resposta. Gràcies a la nostra queixa la reclamaran per escrit.
Les PDA’s sobretot per la tasca de transports, són molt deficitàries, hi ha previst actualització?
El Cap de la Regió ens informa que actualment l’ART disposa de 23 PDA’s contant les noves que van arribar al setembre del SCT. Cap de les PDA’s que es disposa a mossos està pensada per a un ús exclusiu del transport. Des de la DGP són conscients d’aquest fet i per això es fa un seguiment de les avaries i dels errors que pateixen. Tanmateix, estan a l’espera de l’entrada en vigor de les tablets a USC per tal de proporcionar tables a trànsit i esperen poder corregir tots aquests errors a través de les tablets.

Existeix protocol d’accés a la regió per part ciutadans? Tenen coneixement tots els agents que fan porta? Actualment els ciutadans no respecten el detector de metalls i l’agent de porta hi ha moments que no pot estar per tot.
El Cap de la Regió ens informa que existeix un protocol d’accés a la comissaria en vigor des de l’any 2013 on s’estableix com actuar en les diferents situacions. Aquest protocol està en revisió constant per tal de millorar-lo. És conscient que hi ha moments en què l’agent de porta no pot amb tot i que estan intentant resoldre aquesta situació amb tècnics de suport (2a activitat).
Atès de la importància dels POES regionals i el fatídic resultat de pèrdua d’efectius per les diferents USC, seria interessant i motivador pels agents saber el resultat que comporten.
El Cap de la Regió ens manifesta que procurarà que els caps de les comissaries transmetin als agents els resultats dels POES.
Actualment les empreses de neteja de vehicles han canviat i es porten als tallers oficials, donem per fet que és el preu més competitiu, tot i que molts agents o qüestionen. Quina és la periodicitat per portar els cotxes a netejar?
El Cap d’Administració ens informa que no existeix una periodicitat per portar els cotxes a netejar. En principi es porten a netejar quan el comandament ho sol·licita. La neteja dels vehicles es fa mitjançant un concurs públic i fins al març no hi ha un nou concurs. Tot i així el Cap d’Administració es compromet a revisar els plecs de clàusules per tal de millorar la situació.
Hi ha novetats del trasllat de Mallafre?
El Cap de la Regió ens comunica que no hi ha data pel tancament de Mallafré. S’està treballant tant en el tema econòmic com en el tema de seguretat.
Se cita als agents per prestar declaració a un judici en la setmana de nits trencant el canvi horari. Hi ha un cas a Cambrils en el que han coincidit dos judicis, on hi havien 5 persones citades en total, que no han pogut gaudir de permís de 5 hores per manca d’efectius. Atès que pels denunciats s’ajorna el judici sense cap pena, des del Servei d’Administració no es pot informar al jutjat directament d’aquest fet i a l’oficina de suport per tal d’ajornar el judici?
El Cap d’Administració ens manifesta que és tasca dels agents informar i preocupar-se quan això succeeixi. Que la persona d’administració que rep les citacions no pot fer comprovacions de quadrant dels agents.
La formació és molt important però està massa centralitzada. Perdem molt temps en anar a l’ISPC cada cop que s’ha de fer un curs. És sol·licita al Cap de la Regió continuar amb la formació descentralitzada i que s’incrementi aquest tipus de formació.
El Cap de la Regió manifesta que està totalment d’acord i que per part seva farà tot el que estigui en les seves mans perquè aquesta formació descentralitzada s’incrementi.
Emmagatzematge de marihuana.
Atesa la continuïtat de la problemàtica i la insistència per part de la trisindical, s’ha parlat amb els ajuntaments de les comissaries afectades per tal que facilitin uns contenidors adients. El Cap de la Regió ens manifesta que seguirà treballant amb la fiscalia per seguir amb la línia de destrucció en 30 dies tal com diu la norma.
Mala nitidesa de les càmeres del perímetre de les comissaries.
Un cop més s’informa de la mala nitidesa de les càmeres del perímetre. Ens informen que està pendent el canvi de totes les càmeres amb la finalitat de millorar la qualitat i tenir una millor visió del perímetre.

 

 

 

SPC                                 CAT                                SME

 

 

>>Llegeix el comunicat en pdf