rpp– SITUACIÓ
I NOMBRE ACTUAL EFECTIUS REGIONALS DESPRÉS RESOLUCIÓ CONCURSOS. Atenent a dades de la Subdirecció Gral. Rec. Humans, la RPP disposa de 980 efectius. En els darrers 5 anys s’ha produït un decreixement. No obstant això, els caps informen que l’ocupació es troba per sobre del nivell de cobertura.

ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, GUANTS, ETC. ESPECIAL INCÍS EN NOMBRE DE PERSONES QUE NO DISPOSEN DE L’ARMILLA PROTECTORA. MENCIÓ ESPECIAL TAMBÉ AL % LLIURAMENT DE LA DEFENSA EXTENSIBLE I L’ABAST DE LES DEFICIÈNCIES D’AQUESTA. S’han lliurat 708 armilles essent un 72% dels efectius. La majoria de les que falten són d’efectius de despatxos i similars. Les fundes lliurades són 606, mentre que les extensibles han estat lliurades la pràctica totalitat a excepció de 12 que van ser retornades per canvis de destinacions. Manifesten tenir constància de les deficiències en nombroses defenses extensibles.

– VALORAR AMPLIACIÓ D’HORES EXTRES A LA RPP. MANCA D’EFECTIUS. Actualment no es produirà cap ampliació en aquestes hores a la RPP. Es valorarà si casos concrets poden ser considerats.

CONCESSIÓ NETEJA DE VEHICLES. EXPLICACIÓ I VALORACIÓ DE SI ELS DIES ESTABLERTS SÓN SUFICIENTS PER A TOT EL PARC MÒBIL EXISTENT. NETEJA DE VEHICLES GRANS (TIPUS FURGONETES ARRO) SITUACIONS I SOLUCIONS AL RESPECTE. Informen que seguint pautes del departament s’ha passat aquesta gestió a una empresa externa. L’empresa és ILERSIS. La freqüència establerta és que una vegada al mes es va a cadascuna de les comissaries de la regió a excepció de Lleida. En el cas de Lleida es fa una vegada cada setmana. Se’ls informa que caldria incrementar la freqüència d’aquest servei donat que amb els dies assignats no és possible mantenir el parc mòbil amb unes condicions de neteja adequades.

PREVISIÓ ARRIBADA PDA’S/TABLETS PELS VEHICLES A LA RRP. METODOLOGIA I TIPOLOGIA DE FORMACIÓ QUE ES DONARÀ ALS EFECTIUS. Es preveu arribada i posterior posada en marxa a partir del 15 de novembre. En una primera fase serviran per identificació de vehicles i persones. Respecte a la cobertura aquestes enllacen amb diferents operadors per la qual cosa no es preveuen massa incidències. La formació es va dur a terme atenent a les pautes marcades amb dues persones per escamot tot i que es va intentar encabir a més efectius en aquesta formació. Aquests després són els encarregats d’explicar-ho a la resta.

– PROBLEMES CONCILIACIÓ FAMILIAR. CONTINUACIÓ PER PART DEL NOU CAP RPP DEL COMPROMÍS EXISTENT DE TROBAR SOLUCIÓ EN ELS CASOS DE COMPANYS AFECTATS PER AQUEST ASPECTE. Es vol seguir en la mateixa línia i qualsevol cas que no hagi pogut estar solucionat en l’àmbit de la corresponent unitat, o àrea, intentaran arribar a una solució des de la regió.

POSSIBLE VALORACIÓ DE COMPENSACIÓ EN LA FIGURA DE L’AGENT RESPONSABLE. Com en altres reunions exposen que no correspon cap mena de compensació pel fet d’haver d’exercir aquesta figura.

FUTUR A LA RPP VERS L’EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES.(Marihuana) L’objectiu futur és la disposició de contenidors exteriors a la totalitat de comissaries i a la vegada intentar que el que s’entri a comissaria bàsicament siguin mostres de la matèria. També de cada vegada s’està treballant més amb estaments judicials perquè des del mateix jutjat es pugui ordenar la destrucció de la matèria al mateix lloc de la localització.
EXISTÈNCIA SIGNIFICATIVA DE PATRULLES UNIPERSONALS. Manifesten que és una situació que es produeix en casos concrets, i bàsicament en caps de torn.

– MINORACIÓ DELS EFECTIUS EN TORN NIT. CONEIXEMENT DEL % D’EFECTIUS DE REGIM DE TORNS QUE NO PODEN DESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITAT EN AQUESTA FRANJA HORÀRIA. POSSIBLE PREVISIÓ D’EMPITJORAMENT. PAUTES PER PART DELS ALTS COMANDAMENTS DE LA RPP. RECERCA DE POSSIBLES SOLUCIONS. Ens exposen que per saber aquest %, que traslladem aquesta pregunta a la Subdirecció Gral. Rec. Humans. Se’ls fa incís que si no ens volen traslladar aquest percentatge tot i tenir-ne coneixement a la qual cosa ens tornen a dir que no ens podien respondre aquesta pregunta i ho havíem de preguntar a l’òrgan abans esmentat. És evident, que desconeixem si perquè el % és elevat o perquè no se’ns va voler donar aquestes dades, que en canvi si ens han estat donades en altres reunions regionals d’altres regions sense cap mena de problema.

Respecte possibles solucions se’ns informa que no hi ha cap mena de previsió de canvi. Es pregunta referent a una aportació feta per escrit per part d’una d’aquestes organitzacions al nou cap de la RPP respecte a aquest tema i exposen el seu agraïment per l’aportació però manifesten que no és possible dur-ho a terme donat que l’actual marc horari normatiu no ho permet. Per tant, una negativa en una possible millora pels efectius que SI fan nits.

EXPOSICIÓ DEL MALESTAR RESPECTE A LA CONCESSIÓ AP’S PERÍODES DE NADAL. (exposat en la segona reunió una vegada conegudes les assignacions). Diuen no tenir constància i que miraran si hi ha algun cas que es podia haver donat algun permís però reiteren que la concessió de vacances en aquests mesos, condiciona i minora les possibilitats de poder gaudir de certs períodes d’AP’s de Nadal.

LES BORGES BLANQUES

– CASOS DE PLANIFICACIONS DE TREBALL INASSUMIBLES I TOTALMENT CONTRÀRIES A CONTRIBUIR A UNS ADEQUATS RITMES DEL SON. Diuen desconèixer que hagi pogut haver-hi alguna situació irregular. Se’ls informa que vam constatar en fulls de servei com a alguns companys se´ls hi planificava en setmana de festa un torn de treball de Nit en divendres i Tarda/Nit en dissabte per després tornar a iniciar en dilluns, o sigui, 24 hores després la setmana en torn mati. Ens informen que desconeixien fets com aquests i ens exposen que realment situacions d’aquests tipus no poden passar.

CUSTÒDIES DETINGUTS I POCS EFECTIUS. POSSIBILITAT DE TRASLLAT A DEPENDÈNCIES LLEIDA. Exposen que aquest fet ja es realitza a excepció que a les dependències de Lleida no hi hagi custòdia de detinguts. Informen que una vegada agafada declaració en la comissaria del lloc de la detenció, posteriorment s’efectua el trasllat. Igualment manifesten que la ràtio mensual se situa en 7,5 custòdies mensuals entre Les Borges Blanques i Mollerussa.
 BALAGUER

SITUACIÓ JUTJATS. INFORMACIÓ SI S’HA REALITZAT CAP MENA DE GESTIÓ ENTRE LES PARTS PER MILLORAR QÜESTIONS D’ACCESIBILITAT, SEGURETAT, ETC. Algunes de les deficiències s’han anat solucionant. Això no obstant, qüestions d’afectació a la mateixa estructura i similars difícilment són reparables per la complexitat que comporta.

 PONTS

– PAUTES TREBALL RESPECTE TRASLLATS CENTRE EGEIRO DE TORREBLANCA. Feta exposició i davant les peculiaritats existents, es comprometen a establir unes pautes i indicacions de treball respecte a els trasllats que s’efectuen des d’aquest centre.

CERVERA

VESTIDORS FEMENINS. ÚLTIMA REUNIÓ SE’NS VA INFORMAR DE PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER PRÒXIMA AMPLIACIÓ. SITUACIÓ ACTUAL I PRÒXIMA. La partida pressupostaria, està aprovada, i hi ha una previsió d’inici d’obres en aquests vestidors considerada prioritària.

COMISSARIA DE LLEIDA

GRAVACIONS CÀMERES COMISSARIA. REITEREM QUE CAL UNA AMPLIACIÓ DE LES PERSONES QUE HI TENEN ACCÉS. Ens exposen que no hi haurà canvis i seguiran essent les mateixes persones d’ara les quals hi tinguin accés.
– SITUACIÓ REFERENT A LES POSSIBLES OBRES I ACTUACIONS EN EL LABORATORI DE CIENTÍFICA. Es van desplaçar tècnics i membres de riscos i es va exposar en què consistirien les obres. Es van recollir propostes entre els usuaris per si era possible incorporar-les

AFECTACIÓ DE L’ARRIBADA DE TABLETS ALS VEHICLES RESPECTE A ELS EFECTIUS DE SALA. S’espera que l’arribada d’aquestes en un curt termini generi menys càrrega de treball als efectius de SRCO. Novament diuen desconèixer vers la possible futura desaparició de la SRCO.

REFLEXOS LUMÍNICS EN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA A SALA. ESTUDI I POSSIBLES SOLUCIONS. Ja es van realitzar informes de prevenció de riscos i es van detectar certs problemes en el box 6 i 8. Es valora la possible modificació de línies per evitar aquests reflexos.

ES PRIORITZEN ELS CONTROLS DE TRÀNSIT PER DAVANT DELS ACCIDENTS, DEIXANT DE BANDA I ENDARRERINT LES TASQUES REFERENTS A LA CONFECCIÓ DELS RESPECTIUS INFORMES D’ ACCIDENTS. Diuen que cal buscar un equilibri. Exposen no tenir cap tipus de queixa i que la informació que tenen és que normalment no es superen els dies marcats màxims per la confecció dels accidents. Se’ls remarca perquè ho tinguin present, que cada dia que passa sense que un informe d’accidents es finalitzi, hi ha unes persones afectades que no poden fer els tràmits adients en la reparació, etc., tot estant a l’espera d’aquests informes que en massa ocasions es demoren pels motius que hem exposat.

Tot i no estar en l’ordre de la reunió, referent a trànsit s’informa de l’estat deplorable d’algunes cadires de l’oficina d’atestats (es mostra imatges d’aquestes). Des d’administració se’ns informa que procediran al canvi d’aquestes.

SERVIDORS INFORMÀTICS INSUFICIENTS A TRÀNSIT. NO HI HA CABUDA SUFICIENT I CONSTANTMENT S’ESTAN ELIMINANT PER FALTA D’ESPAI, TREBALLS JA REALITZATS QUE SERVIRIEN PER ALTRES ACCIDENTS SIMILARS. Se’ns exposa que aquest juliol es va dur a terme una reunió on s’analitzava aquesta qüestió dels servidors i es va establir que cap a finals d’any es disposaria de servidors més potents amb més capacitat. En canvi manifesten desconèixer que per falta d’aquest espai en massa ocasions s’eliminin treballs realitzats que servirien per posteriors actuacions.

SEGUEIX EXISTINT DISCRIMINACIÓ HORÀRIA A L’ARRO LLEIDA. A MÉS, TOT I L’ESFORÇ I CANVIS QUE ES VAN INTRODUIR RESPECTE A ELS EQUIPS DE TREBALL, LA PLANIFICACIÓ HORÀRIA D’AQUESTS EFECTIUS CONTINUA SENT UNA ASIGNATURA A MILLORAR. Manifesten que va haver-hi un avenç fen canvis en els quadrants i passant de vuit a sis equips per poder millorar els horaris. És evident que aquests -5 efectius vers la cobertura establerta que se’ns va exposar en l’anterior reunió afecten notòriament als actuals efectius d’aquesta àrea.

S’excusa davant els presents a la reunió la no presència dels delegats del CAT i del SPC per motius de salut.

 

 

 

 

>>Llegeix el comunicat en pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC                                  SME                                CAT