Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director General de la Policia

 

Benvolgut senyor,

 

Com vostè ja sap, no és cap qüestió no demostrable i no coneguda, que a mesura que passen els anys duent a terme torns de treball i molts d’aquests en horari nocturn, el cos humà pateix una sèrie de condicionants que minoren notòriament la salut de la persona en qüestió.

 

Es produeixen tota una sèrie de desajustos com la irregularitat en el descans i en treball; l’alteració dels ritmes biològics; l’esforç addicional requerit per activar l’organisme; la redistribució de tot tipus d’activitat pròpia; un ritme de vida diferent al de la resta de la majoria de la societat i de la pròpia família, i així un llarg etcètera de condicionants negatius.

 

Les conseqüències de l’exposat: alteracions del son; trastorns nerviosos; més riscs d’accidents; pèrdua de la gana, empobriment de les relacions familiars i socials, etc.

 

A dia d’avui, els efectes abans exposats ja estant condicionant de manera notòria el nombre d’efectius que poden desenvolupar la seva activitat laboral en la franja nocturna, i ens trobem amb casos on en aquesta franja horària el 20% dels efectius, per motius de salut no poden exercir l’activitat policial. Per tant, és evident que entre els òrgans partícips en la recerca i la millora de les condicions laborals del col·lectiu, cal buscar elements que puguin compensar i reconèixer l’esforç dels efectius que realitzen aquest treball nocturn.

 

Davant d’aquests fets, i al marge de l’acord d’equiparació aprovat l’any 2008, des del sindicat SME, emplacem al Director General de Policia, càrrec el qual vostè ostenta, a que innovi en aquesta qüestió.

 

Tingui en consideració la possible aplicació d’un nou apartat en els fulls horaris mensuals dels agents que treballen en torn de nit. Es tractaria d’un ítem diferent, extern i independent als acords signats fins a l’actualitat i que seria de nova implementació.

 

Ens estem referint a un apartat nou que anomenat FIDELITZACIÓ/COMPENSACIÓ PER ASSISTÈNCIA A TREBALL NOCTURN.

 

Aquest nou apartat, com el seu propi nom indica, buscaria l’objectiu de compensar i fidelitzar als agents que en molts casos, atenent al que comporta el torn nocturn i les condicions particulars de cadascú, estant fent un sobreesforç que no es veu del tot reconegut.

 

Cada vegada són més els efectius que veuen minvada la seva salut i no poden exercir l’activitat en aquesta franja horària. En conseqüència, cada any són menys els qui si poden exercir la seva tasca en aquesta franja horària. Per aquest motiu, urgentment cal fidelitzar i compensar per aquest esforç afegit.

 

Tot i que som sabedors que en cap cas aquestes possibles millores eliminaran els efectes i desajustos que produeix el treball nocturn en la salut, si que som conscients que urgeix establir alguna mena de plus, incentiu, fidelització, compensació o com es vulgui dir, que pugui incentivar el treball en aquesta franja horària.

L’objectiu ha de ser intentar contrarestar un possible futur increment d’efectius que pels efectes negatius del torn del qual parlem, hagin de deixar d’exercir l’activitat en aquesta franja horària, fet que augmentaria encara més el problema respecte dels torns de nit.

 

Esperem que la petició que li traslladem, sigui tinguda en compte i pugui ser duta a terme amb la major celeritat possible.

 

En cap cas estem exposant cap qüestió que no sigui certa, ni sol·licitant cap millora que no sigui perfectament assumible. L’objectiu primordial és intentar buscar una provable solució a una qüestió que pot esdevenir un greu problema immediat i futur.

 

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITEM:

 

La inclusió i aplicació d’aquest nou apartat FIDELITZACIÓ/COMPENSACIÓ PER ASSISTÈNCIA A TREBALL NOCTURN en els fulls d’hores on es fidelitzi/compensi amb 2 hores cada jornada de treball efectivament realitzada en torn de nit, o la seva part proporcional en cas de minoració de la jornada per causes legalment establertes (reduccions de jornada, assistència a judici, etc).

 

 

 

 

Que sense perjudici del seu possible gaudiment en matí o tarda, s’intenti prioritzar que l’acumulació d’aquestes hores, serveixi a posteriori pel gaudiment de permisos per hores en torn de nit. L’objectiu ha de ser fer menys torns de treball en aquestes franges horàries, ajudant d’aquesta manera a fer minvar els desajustos que la nocturnitat causa en les persones sotmeses a aquest torn de treball, contribuint així a dinamitzar una millor salut laboral en el treballador, i una motivació afegida en benefici de tots.

 

 

 

>>Descarrega el comunicat en pdf.