PRESENTEN PUNTS A L’ESMENTADA REUNIÓ ELS SINDICATS SAP, USPAC I SME. ELS PUNTS QUE S’EXPOSEN A CONTINUACIÓ VAN SER ELS PRESENTATS PER AQUEST SINDICAT

· ESTAT ACTUAL DEL LLIURAMENT D’ARMILLES I GUANTS

Les armilles i fundes han estat lliurades en un 95%, quedant per lliurar alguna talla especial i algun canvi. Respecte al lliurament de guants, no disposen del percentatge per poder-nos informar.

· NOVA INSISTÈNCIA EN REFORÇAMENT DE LA SEGURETAT ALS ACCESSOS I DEPENDÈNCIES, I MILLORA D’ALTRES ELEMENTS

Hi ha fet un pla de seguretat de totes les comissaries. Al mateix pla, s’han afegit més elements. També hi ha creada una comissió regional de seguretat, i totes les millores previstes són trameses a la Comissió Central de Seguretat. (en tractar-se de seguretat, no entrarem a especificar detalls)

· INCIDÈNCIES i MALES PRAXIS ASEPEYO LLEIDA

Qüestió ja denunciada també en diferents Comitès de Seguretat i Salut laboral, i de la qual se’n fa esment a escala regional davant l’existència de casos detectats en aquesta mútua a Lleida.

· VIDRIERA ENTRADA PRINCIPAL HALL ENTRADA A COMISSARIA (enlluernament)

S’ha preguntat a l’Administració per la petició que els vam fer arribar i ens informen que el problema es solucionarà aviat. S’han demanat mostres per veure quina làmina pot ser la més idònia i una vegada analitzat, s’instal·larà la que es consideri més adequada. Amb tota possibilitat es posaran les mostres la darrera setmana d’abril.

· NETEJA DEFICITÀRIA A VEHICLES (Cal increment significatiu de freqüència o canvi de sistema) TENIR PRESENT ESPECIFICITATS

En cap cas dubtem de les ganes i bon treball dels treballadors de l’empresa contractada. El problema que plantegem és que cal incrementar la freqüència els dies assignats per poder ampliar les neteges als vehicles. A la vegada exposem algunes especificitats, com poden ser vehicles de patrullatge rural o més específics com pot ser el vehicle dels indicatius Guia.

Preguntats pel contracte actual ens exposen que finalitza al Maig i ens remarquen que es mirarà de modificar-lo i d’ampliar la freqüència dels dies de rentat.

· MANTENIMENT CONDUCTES REFRIGERACIÓ I SIMILARS. NOVA REVISIÓ EN PLAQUES DELS SOSTRES (Observació de possibles noves fuites d’aigua i possible risc caiguda sostres)

Informen que s’han de realitzar canvis als conductes de la 1a planta. Des de l’SME s’insisteix en el fet que cal una acurada supervisió, donat que hem observat que torna a haver indrets on possibles petites fuites d’aigua d’aquests sistemes malmeten les plaques del sostre, amb el perill de caiguda i per tant, els corresponents riscos que això comporta pels treballadors que es puguin trobar a la zona esmentada. (es lliura fotografia de l’interior de la peixera a mode d’exemple)

· INCORRECTA UBICACIÓ DEL CARREGADOR I LA LLANTERNA A VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA, AGREUJANT EL RISC DE LESIÓ EN CAS D’ACCIDENT

Manifesten tenir coneixement arran d’una actuació succeïda amb anterioritat i ens informen que en properes adquisicions aquest problema ja no es donarà. Des d’aquest sindicat, exposem però que cal buscar una solució al respecte amb l’objectiu de minorar nous possibles riscos que puguin produir-se en un futur.

(es lliura fotografia d’ubicació del carregador i de la llanterna a mode d’exemple)

 

· INFORMACIÓ SOBRE L’INICI D’OBRES ALS VESTIDORS FEMENINS A CERVERA

A mitjans de març es va fer una visita per aquest tema. Inicialment es volia fer una petita ampliació que ja hauria d’haver estat iniciada. No obstant això, s’ha tingut en consideració adequar millor aquest espai, i les obres seran més complexes de l’inicialment previst, motiu pel qual s’ha produït una demora a l’inici d’aquestes.

· POSSIBILITAT D’ORDINADOR AL LOCUTORI QUE TÉ ASSIGNAT UI CERVERA PER RECOLLIR DENÚNCIES (ja tractat en reunió de finals del 2015)

Ens manifesten que recentment han fet una redistribució dels ordinadors existents i ja han instal·lat un ordinador en aquest locutori. Esperem que aquesta assignació no sigui de caràcter temporal i pugui ser constant en el temps donada la necessitat real existent.

· ACTUALITAT DELS EFECTIUS AL TORN DE NIT (peculiaritats, mancances, possibles solucions, …)

Reconeixent ser sabedors de les mancances que es produeixen a determinats indrets i durant algunes setmanes dels torns de nit. Tornem a insistir que des de l’SME ja vam informar el cap de la RPP de la implantació de noves possibles solucions al respecte. A la vegada exposem, que aquest afer, no només l’exposem a la reunió regional, sinó que també s’ha peticionat al Director General de Policia aquesta implementació de les possibles mesures que bonifiquin els efectius que realitzen torns de nit. Malauradament, l’omissió en la recerca de solucions en aquest aspecte per part dels òrgans competents només fa que aquest problema vagi incrementant-se dia rere dia.

· POSSIBLES NOVETATS FUTUR SRCO LLEIDA

Els respectius caps manifesten no saber res del possible tancament, diuen que no els han exposat res.

Resulta significatiu que fa pocs dies, des de Prefectura, ens van informar que únicament quedarien dues sales regionals a tota Catalunya (fet que fa temps que s’escolta) i que s’estava a l’espera de la planificació pressupostària. Des d’aquest sindicat recordem que a Sala La Seu d’Urgell ningú deia saber res i en menys d’un mes es va procedir al seu tancament.

·PAUTES INTERNES D’UBICACIÓ DE VEHICLES POLICIALS AL PÀRQUING

Es continua amb el compromís de poder estacionar a l’interior i cadascú ha de ser responsable del lloc assignat a l’estacionament, tant amb el vehicle particular, com amb el vehicle policial.

· FORMACIÓ DURANT SETMANES DE FESTA (Greuge comparatiu respecte d’altres efectius / Compensació deficitària en termes horaris)

S’exposa la constatació del greuge envers els efectius que reiteradament tenen assignada la seva formació durant la setmana de festa. Davant la possibilitat d’efectuar part d’aquesta formació durant la setmana de treball, manifesten que no és possible i que la compensació deficitària no es produeix, així que no hi haurà canvis al respecte.

· TRASLLATS D’INTERNS CP. TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ EN ESPECIAL EN QÜESTIONS QUE PODEN AFECTAR A LA SALUT DELS EFECTIUS POLICIALS

Exposen que als trasllats habituals i planificats s’informa de tot. Davant la constància d’algun fet que ha succeït en trasllat urgent, exposen que la deficiència a la informació hauria vingut donada des dels mateixos serveis mèdics del CP. En aquest aspecte manifesten que es va donar trasllat del succeït al cap del CP.

ALTRES QÜESTIONS QUE DES DE L’SME S’EXPOSEN A LA REUNIÓ I QUE NO HAVIEN ESTAT INCLOSES ALS PUNTS A TRACTAR, DONAT QUE S’HA TINGUT CONEIXEMENT DESPRÉS DEL TANCAMENT DELS PUNTS.

· ESTAT ACTUAL I NOMBRE DE CÀMERES A DIFERENTS SERVEIS DE CIENTÍFICA

Exposem que ens arriben informacions de mancances i deficiències a les càmeres assignades a aquests llocs de treball. Tant des dels serveis d’Administració regional com des d’aquest sindicat, ens emplacem a aprofundir sobre quins són exactament els problemes respecte aquest aspecte.

· FELICITACIONS DIA DE LES ESQUADRES

Informem el cas de dos agents que salvaven a un nen de morir ofegat al riu Segre. Ens sorprèn que hem tingut constància que un d’ells no era felicitat. Davant la no possible constatació el mateix moment de la reunió d’aquest aspecte, se’ns va informar a posteriori que havia estat un error de notificació, i que l’agent afectat SI havia estat assignat als llistats de felicitacions.

· ADEQUACIÓ NITS ART LLEIDA

Informem que des de l’SME fa pocs dies s’havia traslladat a la Directora de Serveis del Departament d’Interior la mala praxi detectada a algunes de les adequacions del torn de nit per part del cap de l’ART Lleida.

· FURGONES ARRO

En aquest aspecte no aprofundim més en la qüestió, donat que ja ha estat tractat per una altra organització sindical, i exposem que des de l’SME s’han dut a terme escrits i peticions referents a la càrrega i normativa d’aquestes furgonetes i que com a caps regionals que disposen de servei ARRO n’han de ser sabedors. (prèviament, durant el curs de la reunió, han manifestat ser coneixedors del problema)

· PLANIFICACIONS FORMACIÓ/TIR DESPRÉS NITS

Tot i que ha disminuït, continuen existint casos on es planifica tir o similar els dimarts posteriors a un torn de nit. Es continua amb el compromís d’evitar aquest fet, i que per part de les organitzacions sindicals seguirem informant de possibles casos on es produeixi.

>> Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPP 10 D’ABRIL DE 2017