Des de la modificació de la Llei 10/1994 en matèria d’incompatibilitats ara fa unes setmanes, la situació ha canviat i ja tenim la possibilitat de poder treballar en una altra feina compatibilitzant-la amb l’ocupació principal de policia. Concretament, a partir d’ara se’ns aplicarà la Llei 21/1987 de funció pública en matèria d’incompatibilitats.

Aquests són alguns dels requisits i condicions per poder compatibilitzar una altra feina:

  1. Es podrà treballar en una altra feina sempre que aquesta no tingui a veure amb casos que conegui el treballador per tenir relació amb la seva feina principal.
  2. Els informes favorables establiran els límits.
  3. Cada vegada que es canviï d’especialitat caldrà fer de nou la petició.
  4. Que l’activitat que es vulgui realitzar garanteixi la imparcialitat, independència i la imatge.
  5. Que l’activitat que es vulgui realitzar permeti l’estricte compliment de l’horari assignat a la feina principal.
  6. No es pot superar el 50% del temps dedicat a l’activitat principal. Es quantifica que mensualment es podria treballar un màxim d’unes 230 hores mensuals amb la suma de totes dues activitats.

Us adjuntem a aquest comunicat el model oficial per poder fer la petició. Ja no servirà com a petició una simple instància. També us adjuntem el model de declaració segons el qual es declara que no es desenvoluparà cap activitat privada relacionada amb l’activitat pública.

>> Descarrega’t el model oficial per fer la petició de compatibilitat

>> Descarrega’t model de declaració

>> Descarrega’t el PDF: INCOMPATIBILITATS