L’Administració i els sindicats han arribat a un acord on entre altres coses, s’han incorporat nous supòsits d’incapacitat temporal amb el cobrament del 100% de les retribucions (s’aplicaran en quant es modifiqui la normativa actual):

  1. IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o la lactància.
  2. IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
  3. IT derivada d’exploracions diagnòstiques invasives (endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars).
  4. IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
  5. IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I del RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre.

Aquestes són les malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria:

Llistat de malalties greus:

– Oncologia
– Hematologia
– Al·lèrgia i immunologia
– Psiquiatria: Trastorns (de la conducta alimentària, de conducta greu, depressiu major, trastorn psicòtic, esquizoafectiu)
– Neurologia
– Cardiologia
– Aparell respiratori
– Aparell digestiu
– Nefrologia
– Reumatologia
– Cirurgia
– Cures pal·liatives
– Neonatologia
– Malalties infeccioses (Infecció per VIH, Tuberculosi, Pneumònies complicades, Osteomielitis i artritis sèptiques, Endocarditis, Pielonefritis complicades, Sèpsia)
Endocrinologia: (Diabetis Mellitus tipus I)

 

Descarrega’t el PDF: NOUS SUPÒSITS D’IT AMB 100% RETRIBUCIONS