EN LA REUNIÓ ANTERIOR ALGUNES DE LES ORGANITZACIONS PRESENTS VAM EXPOSAR QUE AMB L’OBJECTIU DE PODER APORTAR MÉS INFORMACIÓ EN DETERMINADES QÜESTIONS PLANTEJADES, SERIA ADIENT QUE ELS SINDICATS POGUESSIN DISPOSAR DE L’ORDRE DEL DIA.

ES TRACTAVA QUE UNA VEGADA CADA SINDICAT HAGUÉS INFORMAT DELS SEUS PUNTS A TRACTAR, TOTS ELS SINDICATS TINGUESSIN LES QÜESTIONS QUE ES TRACTARIA EN LA REUNIÓ. D’AQUESTA MANERA EN TEMES ON ALTRES SINDICATS PER DIFERENTS MOTIUS NO HAGUESSIN CONEGUT D’AQUELL AFER, EN VEURE’L REFLECTIT EN L’ORDRE DEL DIA, SI HO CONSIDERESSIN OPORTÚ, PODRIEN APROFUNDIR I MILLORAR EN LA RECERCA D’INFORMACIÓ I QÜESTIONS DE MILLORA PEL BÉ DEL COL·LECTIU.

SORPRENENT EL SINDICAT USPAC, EL QUAL FA ÈMFASI DE LA SEVA TRANPARÈNCIA, NO VA VOLER QUE ELS SEUS PUNTS FOSSIN DONATS A CONÈIXER. SEGONS EL SEU DELEGAT “ELLS NO TRASPASSAVEN PUNTS A LA RESTA DE SINDICATS”.

DAVANT D’AQUESTES NOVES FORMES SINDICALS, DES DE L’SME, VAM EXPOSAR QUE DES D’AQUEST SINDICAT NO TENÍEM CAP INCONVENIENT EN TRASLLADAR ELS NOSTRES PUNTS A LES ALTRES ORGANITZACIONS QUE COM NOSALTRES SI ESTAN DISPOSADES A DONAR A CONÈIXER LES QÜESTIONS A TRACTAR.

A L’SME, TENIM CLAR QUE NO DISPOSAR DELS PUNTS A TRACTAR, NO AJUDA EN LA LLUITA SINDICAL EN BENEFICI DELS INTERESSOS DELS COMPANYS.

 

A CONTINUACIÓ EXPOSEM ELS PUNTS QUE VAN SER REALMENT PRESENTATS PER AQUEST SINDICAT.

 

REGIÓ EN GENERAL

 

 • ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, FUNDES…
  Els guants antitall s’han lliurat a un 80% dels efectius dels serveis que els tenen assignats. La previsió és que a TRÀNSIT i ARRO es lliurin el 2018, que és quan es preveu l’assignació. Les fundes s’ha distribuït un 95% i s’està gestionant diversos canvis de talla. Respecte les armilles, un 97% s’han entregat, essent en efectius de SRCO on en queden més per lliurar.
 • NETEJA VEHICLES ( S’ha renovat concessió? S’ha incrementat freqüència?…)
  Ens informen que es segueix amb la mateixa companyia i que atenent a les peticions que els hem fet arribar, tal com ens van informar en l’última reunió regional, es procedeix a incrementar les freqüències de rentada passant a duplicar-se. A la vegada, s’intenta establir prioritats per la tipologia dels vehicles.
 • Amb la posada en marxa de l’aire condicionat. RECORDATORI I INCIDÈNCIA EN MANTENIMENT DELS CONDUCTES DE REFRIGERACIÓ I SIMILARS. REVISIÓ DE PLAQUES DEL SOSTRE PER EVITAR POSSIBLES CAIGUDES D’AQUESTES.
  Els serveis d’administració ens informen que s’han efectuat les corresponents revisions i no tenen constància d’anomalies i similars remarcables. Referent a aquesta qüestió, agraïm la reparació ja feta fa unes setmanes de les plaques del sostre ubicades a la zona de peixera, de les quals vam fer menció en última reunió i les quals significaven un risc per l’esmentada zona de treball.
 • PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES: Novetats? Previsions reformes?…
  Com en última reunió, ens informen que hi ha fet un pla de seguretat de totes les comissaries. En el mateix pla, s’han afegit més elements. Hi ha creada la comissió regional de seguretat que eleva a la Comissió Tècnica de Seguretat les qüestions a tenir presents. Sí que hi ha previsió de determinats canvis en algun àmbit. (tractant-se de seguretat no entrarem a especificar detalls en comunicat).
 • RECORDATORI DEL COMPROMÍS D’AFAVORIR LA CONCILIACIÓ FAMILIAR.
  Des d’aquest sindicat es recorda el compromís adquirit en anteriors reunions. S’insisteix a tenir presents peculiaritats agreujades en la majoria d’ocasions en períodes de vacances dels menors. Per part del Cap de la RPP no es té constància de problemes en aquest aspecte i la premissa és intentar afavorir canvis dins el possible en la recerca d’aquesta conciliació.
 • EFECTIUS TORN NIT: DEL TOTAL EFECTIUS RPP, NOMBRE AGENTS QUE SI REALITZEN AQUEST TORN DE TREBALL. POSSIBLES VARIACIONS NUMÈRIQUES EN RELACIÓ A L’ANY PASSAT…
  Igual que en altra reunió interior, no se’ns faciliten dades de la qüestió preguntada. Ens manifesten que això pertoca facilitar-ho a la Subdirecció de Recursos Humans. Sense entrar a aprofundir però, si ens informen que hi ha més persones que no fan nits respecte a l’any anterior.
 • SITUACIÓ ACTUAL HORES EXTRES RPP (nombre, distribució, etc.)
  Actualment, únicament hi ha les 200 h destinades a POEA, que en la seva majoria són utilitzades per efectius destinats a ARRO i a vegades a USC Lleida.
 • PLANIFICACIONS ESTIU. RECOMANACIONS ESTABLERTES PER TREBALLAR EN TEMPERATURES ALTES I CONTROLS PLANIFICATS.
  Es fa esment de la necessitat d’evitar controls al carrer, carretera o similars en dies i hores de calor. El cap de la RPP exposa que ja s’està fent. Des d’aquest sindicat s’exposa que hi ha casos que no s’acompleix. Es fa esment que resulta depriment observar com des d’organismes com poden ser Salut, Empresa i Economia, i fins i tot des del mateix departament d’Interior del qual en formem part, avisen i recomanen evitar temps perllongats al sol, refrescar-se… i des de mossos no se’n fa el cas que pertocaria. En aquest aspecte, des de l’SME es lliura al Cap de la RPP, per si ho estima oportú traslladar als respectius caps d’àrees i/o unitats, un full de l’ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) referent a: Treballar amb calor. Consells per afrontar l’estrès tèrmic.

 

LLEIDA

 • CP PONENT. Fruit del tancament de la model, hi ha l’arribada de més interns i més funcionaris de presons. ES CONSULTA SI HI HAURÀ POSSIBLES CANVIS AMB EL NOMBRE D’EFECTIUS DE MOSSOS.
  Ens informen que no hi haurà cap mena de canvi en l’àmbit policial. L’única afectació podria anar relacionada amb algun possible increment de trasllats amb l’augment d’aquests interns.
 • SRCO LLEIDA. ESTAT ACTUAL I POSSIBLES REVISIONS FETES O PREVISTES EN SISTEMES D’AIRE CONDICIONAT PERQUÈ HI HAGI UN BON FUNCIONAMENT. (peculiaritats del lloc de treball i episodis d’avaries d’anys anteriors)
  Fem esment explícit d’aquest lloc per capítols succeïts en anys anteriors i per les peculiaritats del lloc de treball, davant l’existència de màquines i equips informàtics que es converteixen en fonts de calor. Des d’Administració s’informa que la màquina és nova de fa dos anys, que està tot revisat i a excepció d’alguna possible incidència puntual no ha d’haver-hi problemes.
 • EFECTIUS SRCO ESTIU. PROBLEMES CONCESSIONS AP. ALTERNATIVES.
  Exposen que amb els efectius existents es prioritzen les vacances com a tot arreu, i a partir d’això, en funció del nombre restant, s’intentaran donar els AP’s possibles. No hi ha previsió de noves alternatives i/o recerca d’altres vies per augmentar efectius.

CERVERA I TÀRREGA

 • OBRES VESTIDORS FEMENINS CERVERA. NOVETATS RESPECTE A L’ÚLTIMA REUNIÓ?…
  Tal com ja es va informar en l’última reunió, les obres seran més significatives de l’inicialment previst, motiu pel qual s’ha produït una demora en l’inici d’aquestes. De moment no hi ha novetats al respecte. Donat que en la millora d’aquestes reformes és necessari moure el búnquer, des del cap de la regió s’ha elevat a Prefectura pel tema de seguretat i estan pendents de resposta per seguir amb altres actuacions.
 • PORTA ENTRADA TÀRREGA
  Som coneixedors que ja en va informar a l’altra organització sindical en l’anterior reunió, però la informació existent és que tot segueix igual i en pitjor funcionament. Ens informen que han fet reparacions a la mateixa que no han estat suficients. Estan a l’espera de l’acceptació per poder substituir-la i que a la vegada, la nova porta sigui de millor material. Sense poder esmentar dates, manifesten que és una qüestió prioritària.

ALTRES QÜESTIONS QUE NO HAVIEN ESTAT INCLOSES EN ELS PUNTS A TRACTAR DONAT QUE SE N’HA TINGUT CONEIXEMENT A POSTERIORI.

 • ORDINADOR BRIFING TRÀNSIT TÀRREGA
  A la visita efectuada la mateixa setmana de la reunió, hem tingut coneixement que l’esmentat ordinador ha estat reubicat en un altre lloc de treball de la mateixa comissaria. Exposem que és convenient i que la sala de brífing trànsit requereix d’un ordinador. El comissari cap de la RPP esmenta que farà les gestions per saber que ha passat i les necessitats existents a les dependències.
 • IMPUTACIÓ HORÀRIA TEMPS TIR I ALTRES
  Informem que el temps planificat en gran nombre d’ocasions és insuficient, i que en nombroses ocasions es sobrepassa els temps horaris assignats per efectuar aquestes pràctiques, formació, etc.
 • SOLUCIÓ A ENLLUERNAMENT VIDRIERA ENTRADA
  En l’anterior reunió vam plantejar el problema. Des d’administració es van comprometre a demanar mostres de làmines i solucionar el problema aviat. Donada la celeritat i bona disposició, agraïm a Administració Lleida les gestions realitzades en aquest aspecte i que ja s’hagi començat a actuar sobre la qüestió.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPP 29 DE JUNY DE 2017