L’Administració ens informa que entre el 4 de setembre i el 15 d’octubre es durà a terme un reforç del POEA que rebrà el nom de pla operatiu ÀGORA.

Aquest pla operatiu afectarà la Brigada Mòbil i les ARRO de la RPMN, RPMB i RPMS.

Es fa homogeni per les àrees esmentades un nou quadrant de referència i es passa a una seqüència de 4 dies de treball i 2 dies de festa correlativament (4-2-4-2-4-2…).

L’horari marc per les ARRO serà de 6h a 16h i de 17h a 3h. Per la BRIMO serà de 8h a 18h i de 15h a 1h. Es a dir, la jornada laboral serà de 10 hores de treball.

Es garanteixen amb aquest quadrant totes les garanties horàries de l’article 2 del Decret 146/1996, inclòs també el fet de tenir un mínim de 4 jornades lliures mensuals de servei en cap de setmana.

L’escamot 4 i el 6, segons el nou quadrant només tindrien 3 dies lliures de servei mensual en cap de setmana. Això vulneraria una de les garanties del citat article 2 del Decret 146/1996 i per tant, els seus serveis de suport tenen la directriu de planificar-los festa com a mínim un dia de qualsevol dels caps de setmana de setembre.

Per casos on totes aquelles hores que sobrepassin les hores ordinàries que s’haurien de fer, que es calcula podrien ser sobre unes 70 per agent, es donarà l’opció de cobrar-les com a extraordinàries o bé que vagin contra la prestació anual.

Les oficines de suport tenen directrius de ser empàtiques en la mesura del que sigui possible amb els casos personals de conciliació que es vegin afectats per aquest canvi d’horari (fi de vacances, custòdies de fills, separats o divorciats, etc.).

En aquest sentit, si us trobeu amb algun problema o incidència a conseqüència de la implantació d’aquest nou quadrant, la feu arribar al vostre delegat.

Descarrega’t el PDF: REFORÇ POEA