Recordeu que ara fa uns mesos es va ampliar el ventall de circumstàncies excepcionals que habiliten per sol·licitar la millora del complement de la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Aquestes circumstàncies excepcionals són:

– Empleades públiques embarassades

– Víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal

– Hospitalització o intervenció quirúrgica

– Incapacitat temporal derivada de reproducció assistida o del període de lactància

– Incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat en grau igual o superior al 33%

– Incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives (endoscòpies, colonoscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars)

– Incapacitat temporal per interrupció de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica

– Les següents malalties greus subjectes a declaració obligatòria i recollides a l’annex del Reial Decret 1148/2011:

I. Oncologia:
1. Leucèmia linfoblàstica aguda.
2. Leucèmia aguda no linfoblàstica.
3. Limfoma no Hodgkin.
4. Malaltia de Hodgkin.
5. Tumors del Sistema Nerviós Central.
6. Retinoblastomes.
7. Tumors renals.
8. Tumors hepàtics.
9. Tumors ossis.
10. Sarcomes de teixits tous.
11. Tumors de cèl·lules germinals.
12. Altres neoplàsies greus.

II Hematologia:
13. Aplàsia medul·lar greu (constitucional o adquirida).
14. Neutropènies constitucionals greus.
15. Hemoglobinopaties constitucionals greus.

III. Errors innats del metabolisme:
16. Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia, malaltia de l’orina amb olor de xarop d’auró, homocistinúria i altres desordres greus).
17. Desordres del cicle de la urea (OTC).
18. Desordres dels àcids orgànics.
19. Desordres de carbohidrats (glucogenosi, galactosèmia, intolerància hereditària a la fructosa i altres desordres greus).
20. Alteracions glicosilació proteica.
21. Malalties lisosomials (mucopolisacaridosi, oligosacaridosi, esfingolipidosi i altres malalties greus).
22. Malalties dels peroxisomes (síndrome de Zellweger, condrodisplàsia punctata, adenoleucodistrofia lligada a X, malaltia de Refsum i altres desordres greus).
23. Malalties mitocondrials: per defecte d’oxidació dels àcids grassos i de transport de carnitina, per alteració del DNA mitocondrial, per mutació del DNA nuclear.

IV Al·lèrgia i immunologia:
24. Al·lèrgies alimentàries greus sotmeses a inducció de tolerància oral.
25. Asma bronquial greu.
26. Immunodeficiències primàries per defecte de producció d’anticossos.
27. Immunodeficiències primàries per defecte de limfòcits T.
28. Immunodeficiències per defecte de fagòcits.
29. Altres immunodeficiències:
a. Síndrome de Wisccott-Aldrich.
b. Defectes de reparació de l’ADN (Atàxia-telangiectasia).
c. Síndrome de Di George.
d. Síndrome de HiperIgE.
e. Síndrome de IPEX.
f. Altres immunodeficiències ben definides.
30. Síndromes de disregulació immune i limfoproliferació.

V Psiquiatria:
31. Trastorns de la conducta alimentària.
32. Trastorn de conducta greu.
33. Trastorn depressiu major.
34. Trastorn psicòtic.
35. Trastorn esquizoafectiu.

VI. Neurologia:
36. Malformacions congènites del sistema nerviós central.
37. Traumatisme cranioencefàlic sever.
38. Lesió medul·lar severa.
39. EpilèpsiesTop of Form
a. Síndrome de West.
b. Síndrome de Dravet.
c. Síndrome de Lennox-Gastaut.
d. Epilèpsia secundària a malformació o lesió cerebral.
e. Síndrome de Rassmussen.
f. Encefalopaties epilèptiques.
g. Epilèpsia secundària a malalties metabòliques.
h. Altres epilèpsies ben definides.
40. Malalties autoimmunes:
a. Esclerosi múltiple.
b. Encefalomielitis aguda disseminada.
c. Guillain-Barré.
d. Polineuropatia crònica desmielinitzant.
e. Encefalitis límbica.
f. Altres malalties autoimmunes ben definides.
41. Malalties neuromusculars:
a. Atròfia muscular espinal infantil.
b. Malaltia de Duchenne.
c. Altres malalties neuromusculars ben definides.
42. Infeccions i parasitosi del sistema nerviós central (meningitis, encefalitis, paràsits i altres infeccions).
43. Accident cerebrovascular.
44. Paràlisi cerebral infantil.
45. Narcolèpsia-cataplexia.

VII. Cardiologia:
46. ​​Cardiopaties congènites amb disfunció ventricular.
47. Cardiopaties congènites amb hipertensió pulmonar.
48. Altres cardiopaties congènites greus.
49. Miocardiopaties amb disfunció ventricular o arítmies greus.
50. Cardiopaties amb disfunció cardíaca i classe funcional III-IV.
51. Trasplantament cardíac.

VIII. Aparell respiratori:
52. Fibrosi quística.
53. Pneumopaties intersticials.
54. Displàsia broncopulmonar.
55. Hipertensió pulmonar.
56. Bronquiectàsies.
57. Malalties respiratòries d’origen immunològic:
a. Proteinosi alveolar.
b. Hemosiderosi pulmonar.
c. Sarcoïdosi.
d. Colagenopaties.
58. Trasplantament de pulmó.
59. Altres malalties respiratòries greus.

IX. Aparell digestiu:
60. Resecció intestinal àmplia.
61. Síndrome de dismotilitat intestinal greu (Pseudo-obstrucció intestinal).
62. Diarrees congènites greus.
63. Trasplantament intestinal.
64. Hepatopatia greu.
65. Trasplantament hepàtic.
66. Altres malalties greus de l’aparell digestiu.

X. Nefrologia:
67. Malaltia renal crònica terminal en tractament substitutiu.
68. Trasplantament renal.
69. Malaltia renal crònica en el primer any de vida.
70. Síndrome nefròtica del primer any de vida.
71. Síndrome nefròtica corticoresistent i corticodependent.
72. Tubulopaties d’evolució greu.
73. Síndrome de Bartter.
74. Cistinosi.
75. Acidosi tubular renal.
76. Malaltia de Dent.
77. Síndrome de Lowe.
78. Hipomagnesèmia amb hipercalciúria i nefrocalcinosis.
79. Malformacions nefrourològiques complexes.
80. Síndromes polimalformatius amb afectació renal.
81. Bufeta neurògena.
82. Defectes congènits del tub neural.
83. Altres malalties nefrourològiques greus.

XI. Reumatologia:
84. Artritis idiopàtica juvenil (AIJ).
85. Lupus eritematós sistèmic.
86. Dermatomiositis juvenil.
87. Malaltia mixta del teixit connectiu.
88. esclerodèrmia sistèmica.
89. Malalties autoinflamatòries (Febre Mediterrània Familiar, Amiloidosi i altres malalties autoinflamadores greus).
90. Altres malalties reumatològiques greus.

XII. Cirurgia:
91. Cirurgia de cap i coll: hidrocefàlia / vàlvules de derivació, mielomeningocele, craneoestenosi, llavi i paladar fes, reconstrucció de deformitats craniofacials complexes, etc.
92. Cirurgia del tòrax: deformitats toràciques, hèrnia diafragmàtica congènita, malformacions pulmonars, etc.
93. Cirurgia de l’aparell digestiu: atrèsia esofàgica, cirurgia antireflux, defectes de paret abdominal, malformacions intestinals (atrèsia, vòlvul, duplicacions), obstrucció intestinal, enterocolitis necrotitzant, cirurgia de la malaltia inflamatòria intestinal, fallada intestinal, Hirschprung, malformacions anorectals, atrèsia vies biliars, hipertensió portal, etc.
94. Cirurgia nefro-urològica: malformacions renals i de vies urinàries.
95. Cirurgia del politraumatitzat.
96. Cirurgia de les cremades greus.
97. Cirurgia dels bessons siamesos.
98. Cirurgia ortopèdica: cirurgia de les displàsies esquelètiques, escoliosi, displàsia del desenvolupament del maluc, cirurgia de la paràlisi cerebral, malalties neuromusculars i espina bífida, infeccions esquelètiques i altres cirurgies ortopèdiques complexes.
99. Cirurgia d’altres trasplantaments: vàlvules cardíaques, trasplantaments ossis, trasplantaments múltiples de diferents aparells, etc.

XIII. Cures pal·liatives:
100. Cures pal·liatives en qualsevol pacient en fase final de la seva malaltia.

XIV. Neonatologia:
101. Grans prematurs, nascuts abans de les 32 setmanes de gestació o amb un pes inferior a 1.500 grams i prematurs que requereixin ingressos perllongats per complicacions secundàries a la prematuritat.

Malalties infeccioses:
102. Infecció per VIH.
103. Tuberculosi.
104. Pneumònies complicades.
105. Osteomielitis i artritis sèptiques.
106. Endocarditis.
107. Pielonefritis complicades.
108. Sèpsia.

XVI. Endocrinologia:
109. Diabetis Mellitus tipus I.

I també les següents malalties subjectes a declaració obligatòria i recollides ALS annexes del Reial Decret 2210/1995:

1.Botulisme.
2. Brucel·losi.
3. Campilobacteriosi.
4. Carboncle.
5. Còlera.
6. Criptosporidiosi.
7. Dengue.
8. Diftèria.
9. Encefalitis transmesa per paparres.
10. Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes (inclou vECJ).
11. Malaltia invasora per Haemophilus influenzae.
12. Malaltia meningocòccica.
13. Malaltia pneumocòccica invasora.
14. Malaltia per virus Chikungunya.
15. Febre groga.
16. Febre del Nil occidental.
17. Febre exantemàtica mediterrània.
18. Febre Q.
19. Febre recurrent transmesa per paparres.
20. Febre tifoide / Febre paratifoidea.
21. Febres hemorràgiques víriques (Ébola, Marburg i Lassa entre d’altres).
22. Giardiasi.
23. Grip / Grip humana per un nou subtipus de virus.
24. Hepatitis A.
25. Hepatitis B.
26. Hepatitis C.
27. Herpes zòster.
28. Hidatidosis.
29. Infecció per Chlamydia trachomatis (exclou el limfogranuloma veneri).
30. Infecció per soques d’Escherichia coli productores de toxina Shiga o Vero.
31. Infecció gonocòccica.
32. Infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana / síndrome d’immunodeficiència adquirida (VIH / SIDA).
33. Legionel·losi.
34. Leishmaniasis.
35. Lepra.
36. Leptospirosis.
37. Limfogranuloma veneri.
38. Listeriosi.
39. Paludisme.
40. Parotiditis.
41. Pesta.
42. Poliomielitis / paràlisi flàccida aguda en menors de 15 anys.
43. Ràbia.
44. Rubèola.
45. Rubèola congènita.
46. ​​Salmonel·losis.
47. Xarampió.
48. SARS (en espanyol: Síndrome Respiratòria Aguda Greu).
49. Shigel·losi.
50. Sífilis.
51. Sífilis congènita.
52. Tètanus / Tètanus neonatal.
53. Tos ferina.
54. Toxoplasmosi congènita.
55. Triquinosis.
56. Tuberculosi.
57. Tularèmia.
58. Varicel·la.
59. Verola.
60. Versiniosi.
61. Malaltia de Lyme.

Descarregat el PDF: CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS IT