Durant la comissió de treball entre sindicats i Administració del dia 23 de novembre, s’han parlat els següents temes:

CONCURSOS

Les bases de les convocatòries de BRIMO, TÈDAX I Canina ja són preparades i només està pendent que el Secretari General Tècnic del Ministeri d’Interior, Juan Antonio Puigcerver, consideri oportuna la seva publicació.
Recordareu que aquesta publicació s’ha anat demorant i que l’última informació que us donàvem era que es faria abans de la fi del darrer trimestre d’aquest any 2017. Segons ens van informar, encara hi ha la possibilitat de publicació aquest desembre, però va guanyant força la possibilitat de demora a gener-febrer.

ÀGORA USC

Ens ha comunicat que encara no tenen clar si les hores de l’ÀGORA d’USC es compensaran amb hores extres o si seran compensades amb temps. Tot plegat està pendent de l’aprovació d’una partida pressupostària, que per causa del context actual no està del tot clar si s’aprovarà o no. En tot cas, esperen que durant les pròximes setmanes ens puguin donar més informació.

POEA ARRO I BRIMO

L’Administració ens va explicar com s’ha procedit a fer el càlcul de les hores a cobrar o a acumular del POEA d’ARRO i BRIMO. El criteri emprat ha estat sumar totes les hores que s’haurien treballat amb l’antic quadrant durant el període de dies que va durar el Dispositiu.

El nombre total d’hores s’ha dividit pel nombre de dies que s’ha treballat en aquest període i dóna una xifra X, que seria la jornada mitjana que hauria fet l’agent en qüestió amb el quadrant antic. La quantitat d’hores X que s’hagin treballat per dia van contra prestació anual. I totes les hores que sobrepassin mirant dia a dia i agent per agent la xifra X són les hores que es poden cobrar o acumular.

Com que es mira dia a dia i agent per agent, es poden identificar perfectament les hores extres diürnes de les nocturnes a efectes de ser compensades econòmicament en el tram corresponent. El cobrament de totes aquestes hores extres de POEA es pagaran a la pròxima nòmina de desembre.
CRONOS

Ens ha confirmat que a la nòmina de novembre es cobraran les hores extres i la nocturnitat del Dispositiu CRONOS (17 a 22 d’agost). Ens han advertit que a causa del gran volum d’agents que hi van participar es preveu que hi hagi errades. Des de cobrar una quantitat incorrecta fins a no cobrar res del Dispositiu. A tots aquells casos on es donin errors, es farà una regularització a la nòmina de gener o febrer.

NOVA INSTRUCCIÓ VACANCES

Ens han presentat les novetats de la nova instrucció sobre normes d’aplicació a les vacances de les persones funcionàries membres del cos de Mossos d’Esquadra per a l’exercici policial 2018-2019. Aquí us comentem alguns canvis que es preveu que inclogui la nova Instrucció:

1- Intentaran que els cicles de vacances s’adaptin als escamots com passava anteriorment a l’any 2009.
2- Aquest any, la data límit per presentar la sol·licitud de vacances s’avançarà i serà el 31 de desembre de 2017.
3- S’escurçarà el període d’estiu
4- La permanència mínima del 80% es farà tenint en compte les setmanes i no la totalitat del cicle com es fa ara.
5- A partir d’ara, la permanència mínima del 80% tindrà com a referència només als agents de vacances. Fins ara també es tenen en compte permisos, baixes, etc.
6- Estudiaran la possibilitat de separar Caps de Torn dels agents en matèria de permanència del 80%
7- És molt probable que s’afegeixen noves unitats a les exceptuades de donar compliment a la permanència mínima del 80%

La instrucció serà publicada les pròximes setmanes.

INSTRUCCIÓ PERMISOS ELECCIONS 21D

Ens han presentat la nova instrucció sobre la participació dels membres del CME per les eleccions al Parlament de Catalunya convocades el 21 de desembre. No hi ha cap mena de canvi respecte a les anteriors eleccions i per tant, les normes seran les següents:

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada una jornada de treball que coincideixi totalment amb l’horari de votació als col·legis electorals, disposaran de fins a quatre hores de permís de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions convocades.

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada una jornada de treball que coincideixi parcialment amb l’horari de votació als col·legis electorals, si aquesta coincidència és de fins a dues hores, no gaudiran de permís; si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, podran gaudir d’un permís de fins a dues hores; i si la coincidència és de quatre o més hores, podran gaudir del permís general de quatre hores, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot a les eleccions convocades.

En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada.

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin planificada una jornada de treball que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari de votació als col·legis electorals, no podran gaudir de cap dels permisos regulats en aquesta Instrucció.

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que exerceixin el seu dret de vot d’acord amb alguna de les modalitats de permisos regulades en els punts anteriors, hauran de presentar el certificat d’haver votat, que els serà expedit per la mesa electoral corresponent. Aquest certificat el presentaran davant de la seva unitat de destinació dins del primer dia posterior a la jornada electoral que els correspongui treballar, d’acord amb la seva planificació.

– El cap de la unitat corresponent determinarà quan, d’acord amb les necessitats del servei, els efectius a les seves ordres podran gaudir, si escau, dels permisos regulats en aquesta Instrucció per a l’exercici del dret de vot dins de la jornada laboral.

– Per tal de facilitar l’exercici del dret de vot dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, es recomana l’exercici del vot per correu a aquells membres que tinguin planificada una jornada de treball que coincideixi totalment o parcialment amb l’horari de votació als col·legis electorals.

– Es podrà concedir un únic permís de fins a quatre hores per a l’exercici del vot per correu si el funcionari del cos de Mossos d’Esquadra acredita que té planificat treball la jornada del dia 21 de desembre, per tal que realitzi els tràmits de sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció al cens i la tramesa del vot, en el termini que finalitza el dia 11 de desembre per al primer tràmit, i per a la tramesa de vot el termini que finalitza el dia 17 de desembre.

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que triïn l’opció del vot per correu i que gaudeixin del permís indicat, hauran d’acreditar documentalment que han efectuat els tràmits per als quals ha estat concedit el permís, és a dir, la sol·licitud de la certificació censal i la tramesa postal del vot.

– Els membres del cos de Mossos d’Esquadra que hagin gaudit del permís per al vot per correu amb els termes esmentats, no podran gaudir d’un nou permís el dia de la votació, en el cas que finalment optin per votar presencialment.

– Respecte al dispositiu del 21D, es preveu que hi haurà 2500 col·legis electorals. S’intentarà fer presència policial a la majoria d’ells i per això segurament s’activaran unitats que habitualment no són activades en Dispositius d’aquest tipus. Als col·legis on el CME no sigui capaç de donar cobertura, es demanarà ajut a les policies locals. No està previst en cap cas que GC ni CNP participin del Dispositiu.

– Per aquestes eleccions hi ha destinats 122 euros per col·legi electoral en matèria de compensació pels agents. Això vol dir que en total es disposarà d’uns 305.000 euros a repartir entre tots els agents que formin part del Dispositiu. Com que es destinaran més agents dels que habitualment es destinen a aquests tipus de dispositius, la quantia a percebre per agent serà menor que altres ocasions.

Descarrega’t el PDF: COMISSIÓ DE TREBALL 23 NOVEMBRE 2017