L’SME ha adreçat un escrit a la Subdirectora de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia per què d’acord amb el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, l’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les àrees regionals de recursos operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament, unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà és propi de la Regió Policial corresponent.

Això ens porta al fet que a efectes pràctics, per posar un exemple, els funcionaris que presten servei a la Unitat d’ARRO de la Regió Policial del Camp de Tarragona, si han de prestar servei fora de la Regió realitzant hores extres, no tenen dret a indemnitzacions sense cap explicació.

Aquesta situació és ben paradoxal, si la comparem amb les mateixes unitats de la resta de regions policials que sí que tenen dret a indemnització.

Per altra banda, un altre exemple de descoordinació de les unitats d’ARRO de les diferents regions és a l’hora d’aplicar la instrucció 10/2017, de 5 de setembre, sobre normes d’aplicació a les vacances de les persones funcionaries membres del cos de Mossos d’Esquadra per l’exercici policial 2018-2019.

A l’hora d’aplicar els diferents annexos genèrics d’aquesta instrucció, hi ha unitats que apliquen el genèric i d’altres el de 7×7, fent que hi hagi confusió per part dels agents i pèrdua de confiança amb les diferents oficines de suport.

És per aquest motiu que li hem demanat a la Subdirectora que doni les instruccions oportunes que cregui convenients, per tal que es facin més homogenis els criteris per les diferents unitats d’ARRO, disminuint d’aquesta manera el greuge que pateixen les unitats d’aquella regió policial respecte a la resta de regions.

Descarrega’t el PDF: HOMOGENEÏTZACIÓ CRITERIS ARRO