Aquest dimarts dia 10 d’abril de 2018 s’ha reunit el Consell de policia i s’han tractat els temes següents:

– Concurs accés mossos

S’acaba de fer la prova d’adequació psicoprofessional de la qual se n’esperen ara els resultats i a la qual encara hi han arribat 1.314 aspirants.

La pròxima prova serà la de comprovacions d’exclusions mèdiques i tatuatges. Aquesta prova s’allargarà fins al maig per després arribar a la prova de català que es farà el 13 de juny.

Amb tot el curs bàsic s’iniciarà el dia 3 de setembre de 2018 i acabarà al mes de juny de 2019 amb un total de 550 places pel curs. Es preveu doncs que prop de de Sant Joan iniciarien les pràctiques els qui hagin superat aquest curs.

L’any vinent hi ha la intenció de tirar endavant amb un altre concurs d’accés però tot depèn de la disponibilitat pressupostària que hi hagi en aquell moment.

– Altres processos selectius

El dilluns dia 16 d’abril de 2018 es publicaran al DOGC els concursos de provisió de BRIMO, TEDAX i Canina.

Hi ha voluntat perquè al llarg de 2018 es puguin publicar convocatòries de provisió d’altres especialitats però tot resta pendent de disponibilitat pressupostària.

També hi ha voluntat de publicar al darrer trimestre de 2018 un concurs general de les escales bàsica i intermèdia però també resta pendent de disponibilitat pressupostària.

– Acord estatal augment salarial i altres millores condicions laborals

El 9 de març de 2018 es va signar entre els sindicats i l’Administració estatal un acord d’augment salarial i altres millores condicions laborals. Ens informen que no és d’aplicació directa i que s’aplicarà quan hi hagi aprovats els pressupostos de l’Estat i també altres normatives autonòmiques que ho habilitin.

– Canvi de quadrant a trànsit

L’Administració està treballant per suprimir el Q10 de trànsit i que passi a ser un quadrant que tindria certes similituds amb l’actual Q5 d’USC. No obstant deixen molt clar que no es tracta del Q5 d’USC. Només tindrà certes similituds.

– Funcions de Cap de torn

Plantegem que moltes vegades quan per motius diversos el Cap de torn no hi és, les seves funcions han de ser assumides per algú d’una categoria inferior i sense cap mena de compensació econòmica. Demanem que tothom que assumeixi aquestes funcions sigui compensat econòmicament.

L’Administració ens informa que s’han creat nous llocs de treball de caporal cap de torn i que amb aquesta mesura donen força solució a aquesta problemàtica. Si detectem que en alguna destinació segueix produint-se aquest problema, es demana que la mateixa destinació ho posi en coneixement de la prefectura per crear un nou lloc de treball de cap de torn.

– TASER, Videocàmeres personals i DEA

Les pistoles TASER s’han de lliurar conjuntament amb videocàmeres personals i DEA. Ara mateix s’està impartint la formació a tots els agents que les hauran de fer servir. Ja han passat pel curs més de 900 efectius i s’ha d’arribar fins als 1.600 efectius formats.

S’està treballant en una instrucció d’ús de la TASER.

Es preveu que s’incorporin gradualment les TASER, començant per algunes destinacions de Girona aquest mes de maig de 2018 i gradualment després a Barcelona i finalment ja cap a finals de 2018 a Lleida i Tarragona.

– Fundes d’armilla

Queden per lliurar 14 fundes d’armilla de talles especials. A finals de maig es preveu que ja totes quedin lliurades.

– ÀGORA

La setmana passada publicàvem un comunicat sobre la compensació per l’ÀGORA. Si recordeu, us informàvem que només cobrarien aquells efectius d’USC i UI que havien patit un canvi del seu quadrant ordinari al quadrant 4×2. La resta d’unitats quedaven excloses de cobrar.

Doncs bé, l’Administració avui ha reculat i ens informa que identificaran totes aquelles unitats que no van patir canvi de quadrant tot i patir l’ÀGORA i que quantificaran quin és el pressupost necessari perquè aquestes unitats també puguin cobrar. Una vegada quantificat el pressupost necessari, es valorarà si és viable o no que cobrin en virtut de la disponibilitat pressupostària de què es disposi.

– Jubilació anticipada

No hi ha cap novetat respecte darreres informacions que ja vam donar. La Secretaria de l’Estat de treball està fent estudis diversos. Després, el resultat d’aquests estudis es remetran a la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social que haurà de fer un estudi de viabilitat.

– Modificació normativa imatge corporativa (tatuatges)

El passat maig del 2017 es va crear un grup de treball per fer una modificació normativa de la imatge corporativa. Entre d’altres, es regularà l’ús del català, l’ús de les xarxes socials, criteris dels tatuatges, fundes d’arma, etc.

Ara mateix tot està a l’espera de què hi hagi nou equip de govern per poder-ho tirar endavant.

– Equiparació altres forces i cossos de seguretat

S’ha posat a votació crear un grup de treball per assolir l’equiparació plena amb la resta de cossos i forces de seguretat (GC, CNP).

El que es proposava concretament per part de tots els sindicats era votar per crear un grup de treball amb l’objectiu d’assolir tots els avantatges següents que ja tenen la GC i CNP:

 1. Dret a accedir a la reserva als 56 anys per aquells que hagin iniciat el servei abans de 1999 i als 58 anys la resta. (Llei 29/2014, de 28 de novembre, del Règim de Personal de la Guàrdia Civil, art.93).
 2. Dret a accedir a la jubilació voluntària als 60 anys, per aquells que tinguin una antiguitat de 30 anys al servei.
 3. Dret a què durant el temps de reserva, aquest computi a efectes de temps de servei, triennis i còmput a la Seguretat Social.
 4. Dret a percebre ajudes per tractaments mèdics per import de 1500 € anuals. (Les ajudes econòmiques dels punts 4 a 23 “Orden DEF/1459/2015, del 13 de juliol”).
 5. Dret a percebre una ajuda complementaria en cas d’incapacitat per import de 500€ anuals, i per familiars a càrrec amb incapacitat una ajuda de 1500€.
 6. Dret a percebre una ajuda per a compensar despeses en tractaments psicològics i/o psiquiàtrics del funcionari o familiars a càrrec seu, així com per necessitats específiques de suport educacional dels fills per import de 700€ anuals.
 7. Dret a percebre una ajuda complementaria per a satisfer honoraris de serveis geriàtrics per import de 700 € anuals.
 8. Dret a percebre una ajuda per persones grans que depenguin del titular per import de 850 € anuals.
 9. Dret a percebre ajuda per processos d’adopció per import de 500€ anuals.
 10. Dret a percebre ajuda per natalitat i per fills menors de 3 anys per import de 300€ anuals per fill.
 11. Dret a percebre ajuda per família nombrosa per import de 265€ anuals.
 12. Dret a percebre ajuda per famílies monoparentals amb fills per import de 500€.
 13. Dret a percebre ajudes per a guarderies dels fills per import de 750€ anuals.
 14. Dret a percebre ajudes per a la realització d’activitats d’estiu dels fills per import de 200€ anuals.
 15. Dret a percebre ajuda per a menjador escolar per import de 300€ anuals.
 16. Dret a percebre ajuda per estudis universitaris dels fills per import de 400€ anuals.
 17. Dret a percebre ajuda per estudi d’idiomes per import de 200€ anuals.
 18. Dret a percebre ajuda per estudi amb finalitat de promoció professional per import de 400€ anuals.
 19. Dret a percebre una ajuda per accés a un habitatge de lloguer per import de 450€, i a percebre una ajuda per import igual a les despeses d’impostos municipals abonades en concepte d’habitatge, quan hagin de traslladar-se per raó del destí professional.
 20. Dret a percebre una reducció del 65% de l’import de bitllets per viatges privats en ferrocarrils mitja i llarga distancia.
 21. Dret a percebre ajudes en concepte de transport, allotjament, manutenció que es produeixin com a conseqüència de ser víctima d’un atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.
 22. Dret a percebre ajudes en concepte de sepeli fúnebre com a conseqüència d’atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.
 23. Dret a percebre descomptes i avantatges en destinacions de vacances.

La votació s’ha posat en marxa i el resultat ha estat de 12 vots a favor, 1 abstenció i 16 vots en contra.

Els 12 vots a favor han estat de tots els sindicats excepte SICME que ha votat abstenció.

Els 16 vots en contra són tots de l’administració (alts càrrecs, intendents i comissaris)

Per tant, el resultat final ha estat que NO ES CREA AQUEST GRUP DE TREBALL i per tant, ens allunyem de l’equiparació als drets i avantatges que SI tenen altres forces i cossos de seguretat.

Descarrega’t el PDF: CONSELL POLICIA 10 ABRIL 2018