Cada vegada més, entre els membres del cos de mossos d’esquadra hi ha famílies que tenen fills amb malalties cròniques que impliquen la realització de proves mèdiques i controls periòdics per tal de portar un seguiment de l’evolució de la malaltia.

Aquests controls i proves vénen establerts pel sistema sanitari públic, amb citació normalment via carta al domicili, no podent el funcionari reservar o triar hora. En cas d’anul·lació, es prorroga en el temps durant mesos, podent ser perillós pel menor la dilatació en el temps de proves o tractaments.

La persona amb malaltia crònica és menor d’edat i la tutela i pàtria potestat depèn dels pares. Això els obliga legalment a tenir cura i vetllar per la correcta evolució i desenvolupament de la seva persona, havent-hi obligació legal de caire civil i penal en cas d’omissió.

És per aquest motiu que l’SME ha adreçat un escrit a la Subdirecció de Recursos Humans demanant que, a causa del caire crònic de la malaltia, el permís a sol·licitar quedi emmarcat en el punt 4.15 de deures inexcusables de caràcter públic o personal dels criteris de tramitació de permisos del CME i no com a permís de flexibilitat horària recuperable, que genera en el treballador una indefensió totalment incompatible amb la conciliació i les obligacions legals i familiars derivades de la malaltia.

Descarrega’t el PDF: MALALTIES CRÒNIQUES