Ja n’hi ha prou de no fer quasi res davant la situació actual.
A vostès, també els pertoca. Impliquin-se ja amb els efectius de trànsit dels mossos d’esquadra.

Malauradament, des de la mateixa DGP, passant per la Divisió de trànsit, fins arribar a les mateixes àrees regionals de trànsit, ningú sembla voler o poder dotar de mitjans per exercir un adequat control del trànsit a les carreteres. Ni mitjans logístics, ni humans.

Mancances, mancances, mancances… aquesta és l’única paraula que constatem des de fa massa temps els professionals policials del trànsit.

El SCT és un òrgan adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. De vostès depenen entre altres, funcions com:

  • Gestionar i controlar el trànsit a les carreteres i adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i fluïdesa a la xarxa viària catalana.
  • Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i d’alta intensitat de trànsit.
  • Dictar directrius d’aplicació de la normativa de trànsit, de circulació de vehicles i seguretat viària i les instruccions sobre la circulació dels transports especials i les relatives als transports de mercaderies perilloses.
  • Planificar i dissenyar campanyes i accions de conscienciació viària.
  • Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de transferència.

És evident, que sense l’excel·lent implicació i bon treball dels policies, gran part d’aquestes funcions que els hem exposat, des del SCT no les podrien dur a terme.

Des d’aquest sindicat, valorem molt la tasca realitzada al llarg d’aquests anys per part del SCT. I és necessari esmentar que en molta d’aquesta bona feina, hi ha contribuït el treball dels efectius policials assignats a trànsit que dia a dia treballen a la carretera.

L’SME lloa i aplaudeix moltes de les campanyes i actuacions de tot tipus que des del SCT han portat a terme per contribuir a reduir la sinistralitat, i sobretot mortalitat a les carreteres de l’àmbit de Catalunya. No obstant això, és hora de dir PROU!

Els agents destinats a trànsit porten una càrrega de treball des de fa temps amb la realització de gran nombre de controls de tot tipus. En moltes ocasions, controls fruit de campanyes provinents des del mateix SCT.

El material del qual es disposa és deplorable, antic, insuficient i tot un llarg etcètera de qualificatius negatius.

A aquests elements s’hi afegeix que malauradament, la sinistralitat s’està incrementant significativament i els mossos de trànsit hem de fer front a aquestes qüestions amb una davallada important d’agents els darrers anys i també amb una manca de mitjans operatius adequats per fer front a les tasques d’avui dia.

Per tot el que s’ha exposat, i amb l’objectiu que des dels agents que desenvolupen la seva feina diària en les tasques de prevenció i regulació del trànsit a les carreteres de Catalunya, es pugui contribuir a una possible minora en la sinistralitat dels accidents de trànsit, així com que s’exerceixi una activitat amb mitjans adequats per a una policia moderna, SOL·LICITEM:

  • Que es doti del material adequat per a treballar, tant a escala de nombre, com d’idoneïtat. No pot ser que els agents treballin amb el tipus d’eines actuals completament obsoletes. (com a exemples: Nomenclators desactualitzats, PDA’s que no funcionen, etilòmetres insuficients, aparells radars antics, etc.)
  • Que es destini una partida pressupostària per poder distribuir entre els efectius de trànsit per tal dur a terme campanyes de presència en les vies de més sinistralitat. Aquestes campanyes es realitzarien mitjançant l’assignació d’hores extres, amb agents de manera voluntària, que complementarien als agents que es troben de torn treballant.

Com a sindicat de policies, no podem permetre que entre òrgans del propi departament d’interior i òrgans adscrits al mateix, siguin els policies que treballen a la carretera els qui pateixin des de fa massa temps totes aquestes disfuncions i mancances exposades.

Esperem que d’una vegada se solucionin aquestes deficiències que fa temps que duren. Sàpiguen que per defecte, la fallida de l’especialitat de trànsit en el cos de mossos, a curt i mitjà termini també tindrà repercussions negatives en el mateix SCT.

És per tant obligació de tots els actors implicats buscar-hi solució.

Descarrega’t el PDF: SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT: AMB ELS MOSSOS, IMPLIQUIS JA!