En la passada sessió del Consell de la Policia del dia 10 d’abril del 2018, es va sotmetre a votació una proposta de crear un grup de treball per l’equiparació de drets amb altres cossos i forces de seguretat.

En aquesta votació van votar un total de 29 consellers, dels quals 16 ho feien en representació de l’Administració.

El dia 12 d’abril de 2018, dos dies després del citat Consell de la Policia, s’ha publicat al DOGC el nomenament de 4 nous consellers al Consell de la Policia en representació de l’Administració:

  • El comissari del cos de Mossos d’Esquadra, senyor Miquel Esquius i Miquel, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.
  • L’intendent del cos de Mossos d’Esquadra, senyor Joaquim Bayarri Nogueras, cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació.
  • El senyor Frederic Ferrer i Bargalló, subdirector general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia.
  • El senyor Joan Josep Guillem Carrique, subdirector general d’Administració i Suport Acadèmic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Es dóna el cas que aquestes 4 persones van assistir al Consell de la Policia del dia 10 d’abril de 2018, i que a més van prendre part en la votació de creació del grup de treball per la equiparació de drets amb altres cossos i forces de seguretat.

Aquestes persones van votar com a consellers a l’esmentada votació del dia 10 d’abril, quan realment encara no s’havia publicat el seu nomenament, fet que comporta que NO havien estat nomenats i designats a tots els efectes com consellers del Consell de la Policia, no podent considerar-se com a tals fins l’endemà de la publicació dels referits nomenaments, és a dir, fins al dia 13 d’abril de 2018, tres dies després de la votació.

És per aquest motiu que des de l’SME considerem que la votació presenta un defecte de forma, que implica la nul·litat de ple dret d’aquesta, i que per tant, ha de ser anul·lada i ha de repetir-se de nou.

És per tot el que s’ha exposat, que des de l’SME hem adreçat escrit al President del Consell de la Policia per tal que es resolgui la nul·litat de la votació del Consell de la Policia del passat dia 10 d’abril de 2018 respecte al punt concretat i que aquesta votació es repeteixi de nou el més aviat possible i si escau, sigui en un Consell de la Policia de caràcter extraordinari convocat a tals efectes.

Descarrega’t el PDF: VOTACIÓ EQUIPARACIÓ IRREGULAR L’SME EXIGEIX REPETIR VOTACIÓ