25 octubre de 2018
REUNIONS I REUNIONS

Aquest dijous 25 d’octubre de 2018, els sindicats hem estat presents en dues reunions amb l’Administració. La primera d’elles ha estat un Consell de Policia extraordinari pel matí, i la segona ha estat una Comissió de Treball amb DGP i Subdirecció de Recursos Humans.

 

CONSELL DE POLICIA EXTRAORDINARI

Al matí s´ha celebrat un Consell de Policia de forma extraordinària.

El motiu era concretar com es realitzaria l’increment retributiu del 0’20% addicional.

Concretament, l’import d’aquesta retribució és d’una quantitat total de 76’89 euros.

En aquest Consell s’ha informat que l’aplicació de les retribucions dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra en respecte a aquest increment addicional del 0,20% de la massa salarial, previst a l’art.18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm.161 de 4 de juliol) es realitzaria de la següent manera:

  • Pel que fa a l’any 2018, aquesta quantia es percebrà en la seva totalitat a la nòmina d’aquest proper desembre.
  • A partir de 2019, aquest import s’ha de repartir per 14 mensualitats (12 mesos i 2 pagues). La quantitat mensual a percebre serà de 5’49 euros mensuals, a excepció de juny i desembre que serà de 10’98 euros.

REUNIÓ AMB SGRH

A la tarda, principalment se’ns ha informat sobre els continguts de diverses noves normatives que en breu s’han de publicar i sobre les que els sindicats podíem a més fer-hi aportacions. Aquestes normatives son la nova Instrucció d’IT, nova instrucció d’ AP’s, i nous criteris tramitació permisos…

NOVA INSTRUCCIÓ IT

D’aquesta instrucció no ens han passat cap mena de proposta de redactat. Per tant, no l’hem pogut analitzar. Únicament s’han limitat a aclarir-nos certs aspectes del que conté la mateixa. En aquest sentit, algunes de les coses que ens han aclarit son que:

  1. A partir d’ara desapareix el concepte indisposició i tot el que s’hi relacioni.

Per tant, si un moss@ es troba malament cal que vagi al metge i només hi haurà dues possibilitats:

  • Que el metge consideri que l’afectat està prou malament per no anar a treballar i li faci la baixa des d’un sòl dia fins als dies que el es consideri.
  • Que el metge cregui que el moss@ no està suficientment malalt com per que no vagi a treballar i per tant, no tingui cabuda la baixa i el moss@ hagi d’anar a treballar.
  1. Peculiaritats torns nit.

Ens podem trobar amb la problemàtica del moss@ que just abans del torn de nit es troba malament i pel fet de no haver-hi metge de capçalera hagi d’anar a urgències. A urgències, ens podem trobar que no li faran la baixa per què és el metge de capçalera qui estimen que és el facultatiu que li hauria de fer. L’endemà moss@ va al metge de capçalera i aquest no li vol fer la baixa amb data del dia anterior i per tant, el torn de nit no queda justificada l’absència.

Si us trobeu en aquesta situació o similars, poseu-vos en contacte amb nosaltres per què faríem arribar la incidència a SGRH. Important però en aquests casos tenir proves documentals d’assistència a tots dos centres mèdics (informe urgències i justificant visita metge de l’endemà, etc.)

  1. S’anul·la l’actual sistema de justificació de les malalties cròniques.

Per a aquest tipus de malaltia, funcionarà el mateix sistema que per qualsevol altra malaltia comuna. Cal que el moss@ vagi al metge i només hi haurà dues possibilitats.

Possibilitats:

  • Que el metge consideri que l’afectat està prou malament per no anar a treballar i li faci la baixa des d’un sòl dia fins als dies que el es consideri.
  • Que el metge cregui que el moss@ no està suficientment malalt com per que no vagi a treballar i per tant, no tingui cabuda la baixa i el moss@ hagi d’anar a treballar.


NOVA INSTRUCCIÓ Assumptes personals

Poques novetats a la Instrucció d’AP’s aquest any.

Anualment s’actualitzaran els diferents períodes, adaptats a les dates corresponents a cada exercici policial

Disposa la novetat que la tramitació del permís per a assumptes personals, de la resta de dies dels mesos de desembre i gener que no estan inclosos en els períodes festius previstos a l’Annex, es farà seguint el procediment ordinari establert al punt 5 d’aquesta Instrucció.

La Comissaria General Tècnica ens proposa de fer decaure els cicles de Nadal per què això suposaria una simplificació de gestió per l’Administració i a més consideren que els Nadals ja estan actualment coberts amb cicles de vacances.

Després de debatre sobre aquest assumpte, s’arriba a la conclusió de que es farà un treball conjunt entre Administració i sindicats sobre els cicles de Nadals per intentar buscar un sistema més just d’aquests períodes.

Descarrega’t el PDF: 25 OCTUBRE CONSELL POLICIA EXTRAORDINARI I REUNIO SGRH