Des del sindicat SME no són poques les queixes que rebem en referència a la denegació de permisos per AP’s i hores acumulades.

És per això, que en aquest sentit, voldríem fer les següents consideracions en referència a la Instrucció 7/2015 de 9 de marc sobre l’aplicació dels règims horaris i planificació al CME:

Per necessitats de servei justificades i motivades, es podran fer canvis sobre aquesta planificació anual amb les condicions següents:

Canvis introduïts amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data efectiva del servei planificat sense aplicació de coeficients multiplicadors. El nombre de canvis realitzats en aplicació d’aquest punt no podrà ser superior a 6 jornades per exercici policial, exclosos els canvis que derivin de la planificació a càrrec de la bossa d’hores de romanent.

Les necessitats de servei, segons l’Article 16 del Decret 146/1996 de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada I l’horari de treball dels membres del CME, són:

16.1 S’entén per necessitats de servei aquells fets sobtats o imprevistos, coneguts amb una antelació inferior als 3 dies, aliens a la planificació, l’organització I el funcionament del CME, que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball per al bon funcionament del servei públic policíac.

16.2 El director general de Seguretat Ciutadana és el que declara les necessitats de servei.

Malauradament, la realitat que ens afecta és que al CME amb una manca endèmica d’efectius per arribar a assolir el desplegament humà total de 18267 efectius (últimes dades oficials són de 16495 efectius) les denegacions de permisos per AP’s I HA són la resposta habitual, quan hauria de ser l’excepció.

Exemple pràctic: Agent Escamot Q5 amb servei planificat de Tardes sol·licita permís per AP. La seva unitat de seguretat ciutadana té assignats 100 efectius I el seu escamot està integrat per 12 efectius. Serveis mínims, en cas de tenir-los fixats pel cap de l’ABP i el cap d’USC, són 7 en torn de matí I tardes de dilluns a divendres.

De la resta d’efectius destinats a USC -88 efectius- hi haurà escamot de matins i nits per treballar i dos escamots de Festa. En el cas que també fossin 12 efectius als escamots de matins i nits, tindríem 36 en total. Encara disposem de 64 efectius a USC per poder canviar la planificació fins a 6 vegades durant l’exercici policial a 0 de coeficient, curiosament els mateixos 6 dies que tenim actualment per a gaudir d’AP’s.

La realitat doncs es que els responsables de gestionar els recursos humans no acostumen a trucar a 64 efectius per a realitzar els canvis de planificació, produint-se massa ocasions denegacions de permisos quasi sistemàticament. L’excusa que no es vol molestar en setmana de descans al treballador i que falta personal, es interessada, segons el supòsit.

Fetes aquestes consideracions, des del SME informem que en el cas que es deneguin els permisos per AP’s i HA realitzeu NI adreçada al cap de la unitat on estigueu destinats o cap de servei i ens traslladeu còpia per al seu seguiment.

 

Descarrega’t el PDF: AP’S: LA REALITAT AL CME