Des del sindicat SME són nombroses les queixes que rebem referent a la denegació de permisos per hores acumulades (HA), fet que també passa amb els AP’s.

És per això, que en aquest sentit, voldríem fer les següents consideracions en referència a la Instrucció 2/2003 de 31 de març per la qual es regula el procediment de compensació d’hores acumulades pels funcionaris del CME:

 

Segons l’Article 2 de la Instrucció 2/2003:

2. Gaudiment de les hores acumulades quan es superin les 32,5 hores

Quan els serveis de planificació constatin, a través de les aplicacions informàtiques de planificació i gestió horària que la diferència entre les borses acumulades i la borsa de romanent superin les 32,5 hores, la unitat de planificació, prèvia conformitat de l’òrgan responsable per la seva concessió, ho posarà en coneixement del funcionari interessat per tal de que sol·liciti el seu gaudiment dins de les 5 setmanes següents.

2.1. Procediment

Les unitats de planificació i suport avisaran al cap de la unitat corresponent que l’excés d’hores supera les 32,5.

El comandament, prèvies les comprovacions oportunes, es posarà en contacte amb l’interessat a l’efecte de que fixi el/els dia/dies de permís per hores acumulades dins del termini de 5 setmanes des del dia en que s’han superat les 32.5 hores d’excés.

En el supòsit que l’interessat no fixi la data de gaudiment dels dies lliures de servei en el termini de dues setmanes des de la sol·licitud del seu comandament, correspon a aquest la determinació dels dies de gaudiment, que hauran de estar compresos en les 5 setmanes següents.

 

La realitat doncs es que els COMANDAMENTS no acostumen a planificar, en les 5 setmanes que estan regulades, les HORES ACUMULADES, produint-se denegacions de permisos quan ho sol·licita el treballador.

L’excusa de la falta de personal i que el treballador hagi de quasi suplicar el gaudir de les seves hores acumulades es un fet totalment inadmissible com a resposta a la gestió a la que ens tenen acostumats al CME.

 

Davant aquesta situació, DES DEL SME PROPOSSEM EL PAGAMENT A PREU D’HORA EXTRA (AMB LES ACTUALITZACIONS A L’ALÇA QUE ES REALITZIN) DE FINS A 3 DIES PER AP’S NO GAUDITS DURANT CADA EXERCICI POLICIAL I EL PAGAMENT DE LES HORES ACUMULADES DE FINS A 100 HORES ANUALS (Recordeu que es va ampliar el topall de realització d’hores extres de 100 a 350 hores extres per any i funcionari en un altre acord de la vergonya (Acord 12 de juliol 2017).

Fetes aquestes consideracions, des del SME informem que en el supòsit que es deneguin els permisos peticionats realitzeu NI adreçada al cap de la unitat on estigueu destinats o cap de servei i ens traslladeu còpia per al seu seguiment.

 

Descarrega’t el PDF: HORES ACUMULADES: LA REALITAT AL CME