El 7 de març s’ha publicat al BOE el “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”.

Aquest Real Decreto-ley contempla entre d’altres mesures que fomenten la igualtat entre dones i homes, l’ampliació progressiva per a tots els treballadors públics del permís de paternitat per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció i acolliment, amb la següent periodificació:

· MATERNITAT: *

Durada: 16 setmanes (les 6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment)

· PATERNITAT: *  (progenitor diferent de la mare biològica)

2019:

  • Fins 31 de març la durada serà de 5 setmanes.
  • A partir de l’1 d’abril la durada serà de 8 setmanes. (2 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

2020:

  • A partir de l’1 de gener la durada serà de 12 setmanes. (4 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment)

2021:

  • A partir de l’1 de gener la durada serà de 16 setmanes. (6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

(*) S’incrementarà el permís en 2 setmanes en el supòsit de discapacitat del nounat o a partir del 2n nadó en cas part múltiple.

– En cas de part prematur o que el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, el permís s’ampliarà els dies que el nounat hi estigui hospitalitzat (amb un màxim de 13 setmanes addicionals).

– Passades les primeres setmanes obligatòries:

  • Podran gaudir la resta del permís a voluntat dels progenitors, de manera interrompuda, amb preavís de 15 dies i per setmanes completes. (Els primers 12 mesos de vida del fill/a).
  • Podrà participar en els cursos de formació de l’Administració.

– Si la mare biològica compacta el permís de lactància, les 10 setmanes restants de l’altre progenitor es gaudirà al finalitzar la lactància compactada.

– Si cal desplaçament internacional dels progenitors:

  • Hi ha un permís de 2 mesos de durada mantenint les retribucions bàsiques.
  • Es podrà iniciar fins a 4 setmanes prèvies a la resolució judicial d’acollida o d’adopció.

IMPORTANT a tenir Present:

El Real Decreto-ley 6/2019 és d’aplicació al personal funcionari de l’Administració perquè modifica l’art 49 de l’EBEP. Ara caldrà veure a l’empara de la mesa de Funció Pública de quina manera ens resulta d’aplicació al cos de mossos d’esquadra. Ja anirem informant!!

Descarrega’t el PDF: AMPLIACIÓ PERMISOS PATERNITAT