A partir d’avui 1 d’abril el permís de paternitat és de 8 setmanes!

PATERNITAT: *  (progenitor diferent de la mare biològica)

  • A partir de l’1 d’abril la durada passa a ser de 8 setmanes. (2 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment). Fins ara eren 5 setmanes.

Atenent al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, la previsió és que a 2021 la igualtat entre dones i homes sigui efectiva en aquests permisos.

Permís paternitat 2020:

  • A partir de l’1 de gener la durada serà de 12 setmanes. (4 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

Permís paternitat 2021:

  • A partir de l’1 de gener la durada serà de 16 setmanes. (6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

(*) S’incrementarà el permís en 2 setmanes en el supòsit de discapacitat del nounat o a partir del 2n nadó en cas part múltiple.

– Part prematur o que el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, el permís s’ampliarà els dies que el nounat estigui hospitalitzat. (amb un màxim de 13 setmanes addicionals).

– Passades les primeres setmanes obligatòries:

  • Podran gaudir la resta del permís a voluntat dels progenitors, de manera interrompuda, amb preavís de 15 dies i per setmanes completes. (Els primers 12 mesos de vida del fill/a).
  • Es podrà participar en els cursos de formació de l’Administració.

– Si la mare biològica compacta el permís de lactància, les 10 setmanes restants de l’altre progenitor es gaudirà al finalitzar la lactància compactada.

–  Si cal desplaçament internacional dels progenitors:

  • Hi ha un permís de 2 mesos de durada mantenint les retribucions bàsiques.
  • Es podrà iniciar fins a 4 setmanes prèvies a la resolució judicial d’acollida o d’adopció.

Referent a les modificacions, els propers dies es publicarà Nota Informativa a la Intranet

Descarrega’t el PDF: 8 SETMANES PERMÍS PATERNITAT. JA VIGENT!