NOVA REGULACIÓ A CME DELS PERMISOS PER NAIXEMENTS O ADOPCIÓ DE FILLES O FILLS

Data entrada en vigor de la nova regulació: 1 abril de 2019

1. PERMÍS DE NAIXEMENT PER A LA MARE BIOLÒGICA
(Abans permís maternitat)

Durada: 16 setmanes, les sis primeres de descans obligatori ininterromput des del naixement, adopció o guarda. Les deu setmanes restants, només en el cas que els dos progenitors treballin, poden gaudir-se de forma interrompuda per setmanes fins als dotze mesos del nadó, amb un preavís de quinze dies per a cada fraccionament del gaudiment.

2. PERMÍS DEL DE /LA PROGENITOR/A DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA (Abans paternitat)

DURADA: 8 setmanes (2019), 12 setmanes (2020), 16 setmanes (2021), durant l’any 2019 les dues primeres setmanes de manera ininterrompuda des de el naixement o adopció i les sis restants poden gaudir-se de forma interrompuda per setmanes fins als dotze mesos del nadó, amb un preavís de quinze dies per a cada fraccionament del gaudiment.

3. LACTÀNCIA Es permet el gaudiment del permís de forma individual per a les dues persones progenitores.

Per a CME-3Sindical és important destacar que malgrat desapareix el permís de cinc dies per naixement d’un fill/a i això podria ser interpretat com un greuge vers el CME, la realitat es que ara quan un/a company/a sigui pare o mare diferent a la mare biològica gaudirà de 15 dies ininterromputs enlloc dels 5 dies actuals i incrementarem de 5 a 6 les setmanes de permís. Al 2020 es gaudirà de 15 dies des de el naixement + 10 setmanes i el 2021 15 dies + 14 setmanes. Per tant la valoració que fem és positiva.

CATALUNYA, 1 ABRIL DE 2019

Descarrega’t el PDF: NOUS PERMISOS NAIXEMENTS