Com és conegut l’actualitat social en un marc europeu i internacional afavoreix l’acollida temporal i l’intercanvi per motius acadèmics de menors. Aquesta realitat però, no està contemplada als nostres criteris de permisos cap els membres del cos que assoleixen de forma solidària aquestes acollides o intercanvis. Per tant quan un menor d’acollida o intercanvi es troba en una situació d’hospitalització o atenció inexcusable hem comprovat que els mossos, els quals se’n fan càrrec, no disposen de cap tipus d’adaptació laboral per aquestes circumstàncies.

És per aquest motiu que sol·licitem la revisió i actualització dels criteris de tramitació de permisos i absències en relació a aquesta mena d’acolliments i intercanvis temporals de menors. Aquests menors tot i no ser considerats familiars de primer ni segon grau, estan sota la tutela temporal dels membres del cos que assumeixen la responsabilitat de la seva guarda per motius solidaris o diversitat cultural.

Entenem que es podria ampliar els justificants que acreditin el gaudiment d’alguns permisos durant els períodes d’acollida o d’intercanvi. Així l’administració s’adaptaria a aquesta realitat actual que ens implica solidàriament d’una forma més o menys directe.

En concret considerem que els punts més urgents a modificar serien els següents: 4.10 Permisos per atendre a fills/es discapacitats/des, 4.10.1 Permisos d’a1bsència, 4.10.2 Permisos de flexibilitat horària, 4.11 Permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar, 4.19 Permisos de flexibilitat horària recuperable i 4.21 Permís sense retribució per atendre un familiar.

Descarrega’t el PDF: SOL·LICITEM L’APLICACIÓ DELS PERMISOS PER ALS MENORS ACOLLITS O D’INTERCANVI A CÀRREC DELS MOSSOS