Aquest divendres 5 de juliol, s’han publicat a la intranet els nous criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències.
Bàsicament els canvis produïts són els que us exposem a continuació:

Permís de maternitat (punt 4.4 dels antics criteris) Continua en el punt 4.4 i passa a dir-se: Permís per naixement per a la mare biològica.

Es legislen alguns canvis i tipificacions amb dues diferents formes de gaudiment:

  • Gaudiment ininterromput  DAD 21 c
  • Gaudiment interromput DAD 21 d

Permís per naixement, adopció o acolliment (punt 4.5 dels antics criteris). Deixa d’existir.

Permís de paternitat (punt 4.8 dels antics criteris). Deixa d’existir. S’afegeix un nou apartat 4.7 que passa a denominar-se: Permís del progenitor diferent a la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla.

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent. Passa a ser el punt 4.8. En antics criteris era el permís de paternitat el que es trobava regulat en aquest punt.

Permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins a segon grau.

Com a novetats en aquesta tipologia de permís:

  • Passen a incloure’s les cirurgies ambulatòries generant dret a permís d’una jornada planificada de treball coincidint amb el procediment quirúrgic.
  • En paral·lel al punt anterior, les intervencions quirúrgiques que precisaven de repòs domiciliari queden anul·lades.
  • En l’hospitalització, a partir d’ara caldrà presentar únicament el document acreditatiu de l’ingrés hospitalari on consti la data d’entrada a l’hospital.

IMPORTANT! Recordar que aquest últim punt de l’hospitalització era el que generava més controvèrsia i interpretacions entre l’Administració i els treballadors/res moss@s.A partir d’ara, amb aquesta nova aplicació això ja no passarà, i l’acreditació de l’ingrés hospitalari ja generarà l’aplicació dels respectius dies de permís, sense la necessitat d’haver d’aportar cap més document.

Permís per cura de fill menor afectat per càncer o altra malaltia greu. Inclou que com a mètode d’acreditació del permís s’afegeix el model de declaració mèdica dels membres del CME, disponible a la Intranet.

Aquest proper divendres dia 12 de juliol, les organitzacions sindicals estem emplaçades a una reunió amb la DGP per acabar de concretar vers els criteris i  permisos de moss@s d’esquadra. Qualsevol novetat de més que pugui sorgir, us en donaríem trasllat d’immediat.

CRITERIS I PERMISOS 2019 (ACTUALITZAT)

Descarrega’t el PDF: ACTUALITZACIÓ I NOVETATS PERMISOS I LLICÈNCIES