Funció Pública ha emès aquest dimarts 15 de juliol, la Instrucció que possibilita la presentació de comunicats mèdics de baixa i confirmació per mitjans telemàtics.

Per tal d’implementar la mateixa mesura en el CME de forma immediata, s’està treballant en una modificació de la Instrucció corresponent en el sentit que la presentació de tots els comunicats mèdics (alta, baixa i confirmació) permetrien dues opcions:

-1. Presentació presencial: S’aplicaran els terminis de l’apartat 4.2 de la Instrucció 8/2018*

 • La presentació serà sempre en la unitat de destinació.
 • No es pot presentar presencialment en una altra comissaria.
 • En aquest supòsit es manté la previsió de segellar el comunicat per tenir constància de la data de presentació.

-2. Presentació per correu electrònic a l’ITPG d’administració de la unitat de destinació, amb còpia al cap de torn o comandament responsable del servei (a efectes de la retirada de l’arma, si és el cas). S’aplicaran els terminis de l’apartat 4.2 de la Instrucció 8/2018 *

 • A cada unitat caldrà difondre i informar a tots els efectius de les bústies destinades a aquest efecte.
 • Es podrà fer tramesa amb fotografia des del dispositiu mòbil enviant al respectiu Mail.
 • Posteriorment caldrà presentació presencial dels documents originals a la unitat de destinació directament, en el moment de la reincorporació al treball, o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).
  En aquest cas, es poden utilitzar els escàners de les comissaries de tot el territori per fer la tramesa telemàtica.
 • A efectes del compliment dels terminis de presentació dels comunicats, es tindrà en compte la data de la tramesa telemàtica.
 • Els diferents serveis d’administració hauran de controlar que es fa la presentació dels documents originals que s’hagin avançat telemàticament.

— L’objectiu d’aquesta mesura constitueix facilitar per a tothom els tràmits i ha de permetre:

 • Evitar desplaçaments de les persones que es troben en IT (exceptuant la presentació cada dos mesos dels originals en casos de llarga durada).
 • Garantir la data de presentació en tots els casos, sense demores en la gestió derivades de trameses de documents en suport paper entre comissaries.
 • Facilitar els recursos per fer l’escaneig a qualsevol comissaria a les persones que no en disposin a la seva llar, de la mateixa manera que ara es poden desplaçar a la comissaria més propera per fer la tramitació.
 • Evitar implicar a l’administració, i a comandaments d’altres unitats diferents de la seva destinació en la gestió de la seva baixa mèdica (reducció d’interlocutors).

* 4.2 Terminis de presentació dels comunicats de baixa, de confirmació i d’alta Instrucció 8/2008

4.2.1. En els processos d’una durada estimada MOLT CURTA (inferior a 5 dies naturals), el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emet el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix acte mèdic. El facultatiu, en funció de quan prevegi que el treballador recuperarà la seva capacitat laboral, ha de consignar en el comunicat la data de l’alta, que pot ser la mateixa que la de la baixa o qualsevol dels tres dies naturals següents a aquesta.

En aquest cas el/la funcionari/ària’ ha de lliurar a l’empresa el comunicat mèdic d’alta i baixa dins les 24 hores següents a la data d’alta.

No obstant això, el treballador pot sol·licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat com a data d’alta, ¡ el facultatiu pot emetre el comunicat de confirmació de la baixa, si considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral. En aquest cas el/la funcionari/ària presentarà dins les 24 hores següents a la data d’alta el comunicat de confirmació juntament amb el comunicat de baixa inicial.

4.2.2 En els processos d’una durada estimada CURTA (entre 5 i 30 dies naturals) el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, ha d’emetre el comunicat de baixa amb indicació de la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, ha d’excedir en més de set dies naturals la data de baixa inicial. En la data de revisió s’ha d’estendre el comunicat d’alta o, en cas que persisteixi la incapacitat, el comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es poden emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

4.2.3 En els processos d’una durada estimada MITJA (entre 31 i 60 dies naturals) el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, ha d’emetre el comunicat de baixa amb indicació de la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas, ha d’excedir en més de set dies naturals la data de baixa inicial, i s’ha d’expedir el comunicat d’alta o, si s’escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es poden emetre amb una diferencia de més de vint-i-vuit dies naturals entre si.

4.2.4 En els processos d’una durada estimada LLARGA (de 61 dies naturals o més), el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, ha d’emetre el comunicat de baixa en el qual ha de fixar la data de la revisió mèdica prevista, que en cap cas ha d’excedir en més de catorze dies naturals la data de baixa inicial, i s’ha d’expedir el comunicat d’alta o, si s’escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no es poden emetre amb una diferencia de més de trenta-cinc dies naturals entre si.

En els processos de durada estimada CURTA, MITJA | LLARGA la persona de baixa per incapacitat temporal ha de lliurar la copia dels comunicats mèdics de baixa i confirmació dins del termini de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’expedició.
El/la funcionari/ària ha de lliurar a l’empresa la còpia corresponent dels comunicats mèdics d’alta per incapacitat temporal, dins de les 24 hores següents a l’expedició.

Descarrega’t el PDF: COMUNICACIÓ SITUACIONS IT (Baixes) NOVETATS