Com a representants dels moss@s hi han estat presents el conseller Josep R. S., els sindicats SAP i la 3SINDICAL (CAT, SME, SPC). Us resumim els punts tractats en la reunió:

1. Previsió de la recuperació de la part proporcional de les pagues extra de 2013 i 2014, de l’augment de sou per al 2020, i sobre el retorn del FAS i del complement de productivitat.

Fins que no es disposi de l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat, no hi haurà previsió de quan d’aquest 2020 es realitzarà el pagament del 60% de la paga extra del 2013. Durant el 2020 no hi cap mena de previsió de retorn del FAS. El pagament de l’increment del 2% per aquest any es farà amb caràcter retroactiu de gener tan aviat els sigui possible i permeti la normativa, sense ara mateix poder dir quin mes en qüestió.

2. Convocatòries d’accés, promoció i provisió en tràmit i previsió de noves convocatòries.

Actualment a l’ISPC hi ha 698 aspirants, més 22 que estan exempts de fer el curs bàsic. Avui mateix, s’han publicat els concursos d’ARRO, TRÀNSIT i Facultatius. Dels concursos de caporal, sergent, i sotsinspector, no tenen previsió de quan es realitzaran, estant aquests a l’espera de dotació pressupostària. No obstant, la previsió possible és que sigui en el decurs de les properes setmanes. Per més endavant, sense poder concretar, la previsió és que surti el CO Investigació.

3. Perllongament del període de dies d’assumptes personals no gaudits durant l’any 2019.

Es fa aclariment que són tots els dies d’AP’s pendents els que es poden gaudir fins el 31 de Maig. Hagin estat denegats prèviament o no.

4. Estat de les actuacions relatives a les reclamacions sobre condicions laborals per part de les organitzacions representatives del CME. Inclou, objecte de negociació els següents punts:

  • Jubilació anticipada.
  • Pla de carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana.
  • Equiparació amb bombers.
  • Manca d’efectius. Creació bossa hores.
  • Aplicació del Q5 a APEN, ARSET i ARIAC.
  • Informació sobre l’aplicació de l’increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018 establert a l’art. 1.5 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019.

El departament fixarà en breu una data per reprendre les negociacions de tots els punts presentats.

5. Guàrdies no presencials als comandaments de l’escala intermèdia.

Durant el primer semestre es realitzarà una proposta de regulació de GNP d’aquesta escala.

6. Petició de modificació de la RLT i aplicació de criteris d’antiguitat i preferències en l’assignació de destins als nous comandaments de l’escala executiva.

S’exposa que la llista està feta atenent a criteris professionals.

7. Regulació de l’horari especial específic.

Existeix voluntat de modificar aquests tipus d’horaris. Es plantejarà un debat i revisió de la normativa actual. Per fer aquests canvis cal una modificació del decret de Jornada i Horaris.

8. Unificació de criteris en la concessió de permisos.

Es realitzarà formació pel personal d’administració per tal d’evitar que hi puguin haver incorreccions i diferències interpretatives en les gestions dels permisos.

9. Criteris en la concessió de permutes.

No preveuen canvis. Continuaran amb els criteris d’ara, analitzant i valorant la puntuació dels treballadors que vulguin fer-la. Agafen compromís de publicar concursos més periòdicament.

10. Informació sobre el pagament d’indemnitzacions per raó de servei.

Els pagaments depenen d’economia i de diferents models informàtics. S’intentarà buscar solucions per agilitzar i identificar els conceptes de pagament.

11. Tractament de les hores de romanent i de les hores acumulades.

Com en el punt 7, també es plantejarà un debat i revisió dels sistemes actuals.

12. Informació sobre l’absentisme durant el període nadalenc i Reis i comparativa respecte de l’any anterior i de la resta de l’any.

Donada la rellevància de la qüestió que es demana, aquesta informació ha estat traslladada de manera interna per mail. Malauradament, no se’ns ha respòs dels períodes que sol·licitàvem. Les dades aportades ens han aportat informació sobre el període 2018 i 2019 en tota la seva totalitat.

Com a informació general, dir-vos que la mitjana d’absentisme del 2019 vers el 2018 ha incrementat en un 2’14 %. La lectura és fàcil: Moss@s ens fem grans, i estar clar que cal aportar incentius als agents que treballen en certes dates significatives.

13. Petició de publicació durant cinc setmanes, llevat casos urgents, les ordres de serveis, al taulell d’anuncis de la comissaria i a disposició dels agents.

14. Petició en relació amb la publicació dels quadrants horaris.

Ambdues peticions es valora positivament fer-ho i portar-ho a terme arreu.

15. Deficiències en alguns paquets balístics de les armilles.

Fins a la data hi ha hagut 95 armilles que s’han canviat o que estan en via de ser canviades.37 han estat retornades per problemes en el “ termosegellat “. En cas d’impacte, la funció de l’armilla no queda minvada.

16. Estat de la creació de la fundació privada del CME.

Hi ha la presentació d’estatuts de la fundació per consultar amb associació de fundacions catalanes el proper dilluns 27 de gener.

17. Modificació de la Instrucció d’imatge corporativa.

Fins al 13 de febrer es poden fer aportacions al portal de participació ciutadana Gencat.

18. Informació sobre el procés de reestructuració de les sales de comandament.

El tancament de SRCO de Lleida es produirà el 21 de febrer, el de SRCO Manresa serà el 28 de febrer, i el de SRC serà el 27 de març. En aquest sentit, es sol·licita més personal per a les sales, donada la càrrega de treball que han de suportar els operadors és excessiva. De moment, aquest increment només està previst per la sala de Sabadell.

19. Eliminació o reestructuració de l’Àrea de Custòdia de Detinguts.

Hi ha en procés revisar la forma de gestionar l’ACD de les Corts i els detinguts a la RPMB.

20. Canvis a l’ASTMET.

S’està treballant en el model i es vol introduir canvis per potenciar el servei.

21. Actualitat sobre la nova uniformitat del CME.

La licitació encara no està feta, està en via de tancament. Arran de l’actualització de la nova uniformitat, caldrà modificar el Decret d’Uniformitat. Novament hem insistit en la necessitat de dotar de roba d’abric i aigua a tots els efectius del cos de moss@s. Malauradament, com a exemple hem exposat les greus mancances relacionades amb la uniformitat que novament s’han pogut observat aquest dies del temporal Glòria.

22. Informació sobre el lliurament dels vals de roba.

L’entrega dels vals del 2019, en principi, es farà efectiva a finals de juny d’aquest any. Des de la 3SINDICAL Insistim en què cal revisar les quanties, els criteris d’igualtat, etc. Cal vetllar perquè es donin respostes igualitàries en la roba d’home i la de dona. Ja fa anys que des del mateix departament es van mostrar favorables a solucionar els greuges que es produeixen en funció del sexe de qui rep el val. Avui, encara seguim igual.

23. Eliminació del dispositiu TOGA.

Actualment hi ha 22 punts amb presència constant. Des de Prefectura es presentarà informe per tal de baixar la intensitat del TOGA i arribar a assolir que molts punts siguin de vigilància no estàtica, passant a ser de vigilància dinàmica. Denunciem novament la presència en algunes demarcacions d’efectius amb 2a activitat que no poden efectuar aquesta tipologia de servei.

24. Revisió del model d’ordre públic.

Segons el Comissari en Cap, l’actual model es troba en fase d’estudi.

25. Possibilitat de modificació la Instrucció d’armes respecte la retirada d’armes particulars vinculades a una guia particular.

No es farà cap canvi a l’espera de resolucions judicials que puguin motivar fer-ho.

26. Petició de participació en la tramitació de les iniciatives legislatives acordades mitjançant Acord de Govern de 24 d’abril de 2019.

Els processos participatius estan taxats, ens asseguren que tindrem l’oportunitat de revisar i fer esmenes als articulats de les noves formes.

27. Proposta d’elaboració d’un recull o refosa normativa de les normes, instruccions, pautes operatives, ordres de servei, … que afectin al CME.

La DGP valora positivament la proposta i preveuen una tasca ingent que es pugui fer.

28. Emplaçament a no publicar en un mateix document el TIP amb els noms i cognoms del funcionari.

Es tracta de vetllar per mantenir segures les dades. A l’escala de comanaments no els hi sembla correcte.

29. Informació sobre la formació de tir i defensa personal en la Regió Policial Girona.

Existeix manca de formadors per als qui són formadors d’ARRO. Es fan gestions per a fer tir a Girona i entrenament a través de les ARRO. Estan reflexionant sobre el disseny cara al futur. Informen també, que estan gestionant el servei d’ambulància que haurà de donar assistència a aquestes pràctiques de tir.

30. Petició de revisió dels trasllats d’interns penitenciaris a centres hospitalaris.

Les pautes venen marcades per l’ICS. Aquest fet provoca que el trasllat en ocasions no es faci a l’hospital més proper, i els agents que el realitzen finalitzin tard el servei. Altre motiu més per a la modificació dels horaris dels agents d’APEN.

Descarrega’t el PDF: CONSELL DE POLICIA 24/01/2020