En l’acord de 2015 sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra es va acordar incloure els idiomes estrangers en els mèrits dels concursos.

Més endavant, degut a canvis en els requisits per a l’accés al cos, van deixar de meritar el català C1, el batxillerat, i altres titulacions assimilades.

Al darrer trimestre de 2019 es va fer una reunió per tractar la publicació dels concursos de Trànsit i protecció de persones i bens i que en aquesta reunió es va parlar d’alguns d’aquests canvis en els mèrits.

Recentment s’ha introduït com a nou mèrit el fet de disposar del certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

No obstant, fa anys que els possibles canvis en aquestes valoracions no es tracten de forma extensa i acurada.

Considerem que cal unificar i estandarditzar uns criteris més adequats i amb menys modificacions que contribueixin a assolir unes millores en el sistema de valoració de mèrits en els concursos.

Per aquests motius, des del SME hem adreçat petició a SGRH per a què es convoqui una reunió per tractar aquests temes i en la qual hi puguin ser presents totes les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra.

Descarrega’t el PDF: VALORACIÓ DE MÈRITS ALS CONCURSOS