El Departament d’Interior demana a la Secretaria de la Seguridad Social y Pensiones reactivar els tràmits per a que la jubilació anticipada pels membres cos de Mossos d’Esquadra sigui efectiva dintre del 2021.

La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal de la Generalitat ha informat favorablement el Preacord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals, signat el passat 18 de febrer de 2020.

La proposta de jubilació anticipada ha rebut la llum verda d’aquest òrgan del Govern, fixant el seu finançament a càrrec de les transferències específiques i acords de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.

El Departament d’Interior ja s’ha adreçat a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones per reiterar la petició d’impulsar les actuacions necessàries en relació a aquesta mesura, amb l’objectiu que sigui efectiva dintre del 2021.

Respecte de la resta de millores que recull el Preacord, la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal ha informat favorablement les següents:

 

  • Reconeixement de 68 hores anuals de permís d’assumptes personals.

 

  • Increment del preu de l’hora extraordinària.

 

  • Aplicació del quadrant Q5, en substitució dels actuals Q5R i Q5S, a l’ARSET, l’ARIC, l’APEN i els efectius policials que presten servei al cos de guàrdia de l’ISPC i els que realitzen tasques de seguretat al Complex Egara.

 

  • Increment de l’import del complement de nocturnitat a la quantitat de 2,80 € bruts per hora efectivament realitzada i l’aplicació retroactiva d’aquest increment a l’any 2019.

 

  • Garantia de la convocatòria anual i estable del nombre de places que permetin el manteniment de la xifra d’efectius que determini la Junta de Seguretat de Catalunya.

 

  • Creació d’una comissió sobre el Pla de carrera de Seguretat Ciutadana, que haurà de presentar al Consell de la Policia un document de conclusions en el termini d’un any.L’única proposta que, d’entrada, ha estat informada desfavorablement per la Comissió és l’ampliació de la compensació indemnitzatòria especial per les jornades de més de 12 hores de treball a tots els dies de la setmana (fins al moment era d’aplicació només dissabtes i diumenges).

Sobre aquesta qüestió, el Departament d’Interior considera que existeixen antecedents que han de permetre trobar una solució per fer efectiva aquesta reivindicació, tal i com ja va passar amb l’Acord de 12 de juliol de 2017.

Amb aquest informe favorable al preacord i en compliment de la normativa vigent es procedirà a la signatura de l’Acord i a la seva publicació al DOGC, amb la voluntat del Departament d’Interior que les millores que fixa s’implementin amb la màxima celeritat possible.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/05/Quepassaambelpreacord.pdf