Exàmens de salut corresponents a l’any 2020. A causa de la pandèmia de la Covid-19 els exàmens de salut s’han ajornat fins al segon semestre de l’any. Des de la part social s’ha demanat a l’administració que s’incloguin proves serològiques per verificar el grau d’immunitat del CME, sobretot de cara a nous rebots del coronavirus i en concret als treballadors especialment sensibles. Des del departament comenten que en la nova contractació no es contemplen proves serològiques i que els resultats d’anticossos no donen garantia absoluta a possibles contagis. En aquest aspecte s’actuarà segons determinin les autoritats sanitàries.

Protocol d’alcoholèmia. Després de la macro operativa de trànsit durant la revetlla de Sant Joan, s’han detectat força incongruències i disfuncions per part dels agents. Des del Servei de Prevenció, les proves d’alcoholèmia i d’estupefaents s’han considerat de baix risc. Reconeixen que els equips de protecció van arribar molt just i incomplets. Denunciem deficiències en la formació per actuar en aquesta qüestió i manifestem improvisació en aquest assumpte.
S’ha de millorar per tal de garantir la seguretat davant la Covid-19 tant al treballador com a l’usuari quan es fan aquestes proves.

Mútua Asepeyo. Recordem a l’Administració, una vegada més, que com a contractant de la mútua d’accidents de treball (Asepeyo), ha de vetllar pel seu perfecte funcionament i amb les formes i amb el tracte. Es van repetint casos on el servei és de baixíssima qualitat i on el tracte envers el treballador deixa molt a desitjar.

Protocol per a la prevenció, la detenció i a la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia G.C.M.E Presenta el text definitiu. Aquest no ha estat aprovat en aquest plenari. Diferències amb l’Administració fa que s’ajorni la seva aprovació. Es convocarà un Comitè Extraordinari per tractar només aquest tema i arribar a un consens.

Complex Egara i altres centres de treball. S’està detectant una relaxació per part del personal a l’hora de complir les mesures preventives en referència a possibles rebrots del coronavirus, sobretot en aquells espais comuns (ascensors, passadissos, menjadors, espais comuns). És l’Administració que ha de recordar i ha de fer complir aquestes mesures preventives.

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/06/RESUM-COMITÈ-SEGURETAT-I-SALUT-LABORAL-25_06_2020-1_12446.pdf