PES: La reincorporació progressiva del personal especialment sensible serà ja en la fase III i a petició del malalt interessat. Els metges de Salut valoraran cas per cas a l’hora de donar l’alta, en funció de la seva malaltia. A més, molts dels casos deriven en adaptacions al lloc de treball segons les mesures que necessiti cada cas. Hi ha 4 excepcions a la reincorporació que són: persones amb deficiència immunològica, càncer en tractament actiu, majors de seixanta anys amb patologia afegida descompensada i embaràs. Quan arribi el moment de la reincorporació de la sots direcció del SPRL pot valorar d’ofici i instar a l’interessat a agafar l’alta. En cap cas s’han d’acceptar pressions per part d’alguns comandaments amb missatges de whatsapp o correus per tal d’agafar l’alta mèdica i fer una reincorporació voluntària quan no pertoca. En l’actualitat tenim 828 PES que suposen un 4,82% de la plantilla, 155 dones i 673 homes.

PROVES PCR: el volum de les peticions de les mateixes ha disminuït moltíssim.
El problema continua sent que quan hi ha un efectiu que està d’alta però pendent de la prova, no se sap com planificar aquestes hores, ja que la instrucció que regulava el permís per deures inexcusables ha estat derogada. En data 04/06/2020 teníem 3010 baixes i 2163 altes. Queden només 847 baixes vigents. Si restem les 828 baixes PES, només quedaran 19 baixes pendents per fer les proves PCR.

TREBALLADORS CONTAGIATS PEL SARS-CoV-2; el Servei de Vigilància de la Salut haurà de fer seguiment de les possibles seqüeles i valorar si requereixen una adaptació al lloc de treball o una segona activitat.

AVL RISC EXPOSICIÓ AGENT BIOLÒGIC CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN ACTIVITATS DGP; identificats els riscos, s’han avaluat i s’ha procedit a adoptar les mesures de prevenció i protecció més adients. Es reconeix que algunes de les mesures proposades seran de difícil aplicació però entre tots haurem de vetllar pel seu compliment. S’haurà de donar formació a tots els treballadors/es.
Es demana que qualsevol procediment de treball operatiu estigui validat per la SgPRSL.

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ; s’està procedint a la neteja de totes les màquines externes i internes.

No oblideu seguir traslladant al vostre delegat totes aquelles irregularitats que detecteu! Nosaltres les canalitzarem!

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/06/2020.pdf