El SME hem exigit a la Direcció General de la Policia mitjançant escrit degudament registrat que la equiparació amb bombers sigui per a tothom, i que no en deixin exclosos  als agents que fins fa unes setmanes encara eren en la fase de pràctiques.

Els agents funcionaris de carrera han cobrat en les seves nòmines de juny 2020 l’increment del complement específic amb retroactivitat des d’1 de gener de 2020 per donar compliment a la equiparació amb bombers, si bé aquesta retribució, no s’ha aplicat a aquells agents que ara han acabat les pràctiques.

El cert és que el que han fet és donar compliment a l’acord de condicions de treball de 2017 i també a l’acord d’equiparació de 2008.

Disposa l’article 1 de l’acord de 2008, que:

“(…) tots els membres de la escala bàsica … veuran incrementat el seu complement específic”.

 L’acord no fa distinció entre personal funcionari i personal en pràctiques.

D’aquí, la nostra exigència de què aquest increment en el complement específic de la nòmina de juny, sigui d’aplicació també als agents que recentment han finalitzat la fase de pràctiques.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/07/EQUIPARACIÓ-BOMBERS-PER-A-TOTHOM.pdf