L’ SME HA ACONSEGUIT NO NOMÉS EL RECONEIXEMENT DEL DRET, SINÓ TAMBÉ QUE AQUEST PASSAT MES DE JUNY 21AFILATS/DES HAGIN REBUT UNA INDEMNITZACIÓ PER LESIONS EN ACTE DE SERVEI PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

En aquest mes de juny ja transcorregut, els Serveis Jurídics de l’SME han aconseguit que 21 dels seus afiliats/des finalment hagin pogut ser indemnitzats per les lesions que van patir en acte de servei.

La postura defensada per aquest Servei jurídic ha donat fruits des dels darrers anys.

En concret aquest mes de juny ha suposat unes indemnitzacions per una quantia total de 81.843,78.-€  més interessos legals de demora.

Que la Generalitat de Catalunya  a priori no indemnitzi als seus treballadors/res moss@s per lesions produïdes en acte de servei, no ens farà defallir, ans al contrari.

SEMPRE que hi hagi una petita possible viabilitat seguirem en aquesta línia, en defensa dels nostres afiliats/des per creure i considerar que hi tenen dret.

Des dels serveis jurídics del sindicat SME continuarem reclamant on sigui el que és just per a moss@s.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/07/Lesions-en-acte-de-servei.-Un-mes-de-juny-sense-precedents..pdf