Si vas entrar fa anys a moss@s amb el Graduat Escolar i no tens més estudis, oblida’t de la promoció vertical.  Així de trist!

L’administració ho ha decidit d’aquesta manera incomplint allò que sempre ens havia manifestat que tot seguiria igual com fins ara.

ANNEX 1.     -2. Requisits de participació.

Punt 2. d) bases. “Tenir el títol de batxillerat, de tècnic, o un altre d’equivalent …”

En les convocatòries de promoció interna de caporal, sergent i sotsinspector, els requisits que demana la convocatòria és tenir el títol de batxillerat, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Aleshores, i sempre en base a les últimes informacions de què disposem, qui no tingui la titulació exigida haurà de sol·licitar:

 

Opció 1: L’equivalència a batxillerat a efectes professionals amb el  DAD 74

Requisits:

–  EGB / ESO i prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys superada.

– EGB / ESO i certificat que acrediti la superació d’un mínim de 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris.

– ESO / Equivalent acadèmic (2n de BUP aprovat, FP1,..) i prova d’accés a formació professional de grau superior.

– ESO / Equivalent acadèmic (2n de BUP aprovat, FP1,..)  i prova d’accés per a majors de 19 anys dels ensenyaments artístics superiors o certificat que acredita la superació d’un mínim de 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors.

 

Opció 2: Títol de tècnic amb el DAD 75(resolució la fa el Ministerio de Educación)

Requisits:

– ESO

– Certificat en castellà de l’institut acreditant la superació 2n de BUP o amb un màxim de 2 assignatures pendent.

– Títol de tècnic auxiliar (FP1)

– Certificat en castellà de l’institut acreditant la superació del 2n curs del primer cicle experimental dels ensenyaments mitjans.

 

Tant el DAD74  com el DAD75, s’han de presentar per registre.

Caldrà adjuntar el justificant del registre a la sol·licitud en la presentació a la convocatòria.

 

L’administració també canvia els punts de formació de 3 a 5 punts.

ANNEX 1.  -5. Procediment de selecció.

Punt 5.1.3) bases. “Cursos de formació i perfeccionament”

 “Els cursos de formació i perfeccionament es valoren fins a 5 punts com a màxim”.

Dir-vos que amb el pas de 3 a 5 punts de cursos de formació, hi ha l’Acord de la Comissió de Validació d’activitats formatives de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (2014), on es regula la puntuació de les activitats formatives validades segons la durada lectiva i segons l’entitat que hagi impartit l’activitat formativa

En aquest aspecte, les informacions que s’havien donat fins ara, eren que si augmentaven els punts d’una convocatòria de 3 a 5 com és el cas que ens ocupa, també ho farien proporcionalment els punts dels referenciats cursos.

 

Per tant, en el cas del punts de la formació i SEMPRE en base a les informacions obtingudes fins al moment:

 

EN CAP CAS es necessari fer més cursosper tenir més punts. És a dir, i com a exemples:

– Moss@ que actualment tenia el màxim de 3 punts, ara passa a tenir-ne 5.

– Moss@ que actualment tenia 2 punts, passarà a tenir-ne 3’33.

– Moss@ que actualment tenia 1’5 punts, ara en tindrà 2’5.

I així amb diversa multiplicitat de supòsits que pugui haver-hi.

 

A mode d’exemple, i a preguntes de les meritacions dels cursos del SME:

  • Curs de 20h a 39h passa de 0,12 punts a 0’20 punts.
  • Curs de 40h a 59h passa de 0,15 punts a 0’25 punts.
  • Curs de 60h a 79h passa de 0,18 punts a 0’30 punts.

I així successivament en funció de la tipologia horària del curs.

 

Informar-vos que des dels Serveis Jurídics del sindicat, estem analitzant a fons les bases per a possibles reclamacions i/o impugnacions que puguin esdevenir.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Canvis-Oposicio-caporal-sergent-i-sotsinspector.pdf