L’objecte de recurs ha estat el punt que exposem a continuació:

ANNEX 1.     -2. Requisits de participació.

Punt 2. d) bases. “Tenir el títol de batxillerat, de tècnic, o un altre d’equivalent …”

En l’expositiu que des del sindicat SME s’ha presentat davant l’òrgan competent, i sempre a l’empara de preceptes normatius legals i vigents,  s’EXPOSA:

· En el cas del concurs oposició de caporal/a:

Que PROCEDEIX la participació dels agents a la categoria de caporal/a que en el seu dia van accedir a la PG-ME amb el Nivell D o C2, que obraven en poder del títol d’EGB i posterior superació del curs bàsic de l’EPC o ISPC segons el moment temporal.

D’agent a Caporal/a no es canvia d’escala, i en conseqüència no es pot variar la titulació exigida respecte a la que van ostentar i acreditar a l’hora del seu accés a aquesta mateixa escala, fet objectiu i assumit per l’administració  autonòmica que ara utilitza en contra.

· En el concurs oposició de sergent/a:

Que PROCEDEIX la Inclusió de la Dispensa de Grau en la promoció Interna per accedir a la categoria de sergent/a.

 

Per aquests i altres preceptes recollits en l’extens recurs presentat, es SOL·LICITA que cal procedir a la subsanació de l’errada denunciada i matisar el contingut de les bases en el sentit argumentat. Estem enfront un dret adquirit, i assolit conforme a dret i negat erròniament.

 

Una vegada més, l’Administració passa a fer de les seves sense cap mena de consensos i sense escoltar els representants dels treballadors.  Enfront aquestes situacions, els Serveis Jurídics del SME ens hem posat a treballar per evitar-ho.

És vergonyós que amb tot el que hem donat i donem professionalment els moss@s, siguem tractats de manera tant injusta.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Recurs-Potestatiu-de-Reposicio-al-concurs-caporal-i-sergent.pdf