SOL·LICITEM REUNIÓ URGENT AMB DIRECTOR GENERAL DE POLICIA

I ORGANITZACIONS SINDICALS.

El dia 14 de setembre s’inicia els curs escolar a Catalunya.  Malauradament, en la situació actual els menors iniciaran el curs sota l’amenaça d’una possible quarantena en el cas que es detectin casos de coronavirus a les seves aules.

Des de l’SME, proposem que en una institució moderna com és el Cos de Mossos d’Esquadra, siguem pioners en donar facilitats a aquells agents que se’ls doni la casuística de què el seu fill o filla, hagin de fer quarantena i no puguin assistir a l’escola.

La nostra proposta, és que es faciliti als treballadors/res del cos de moss@s d’esquadra, que en aquells casos de quarantena dels seus fills, durant el temps que aquesta duri, puguin acollir-se a un permís retribuït per poder estar amb el seu fill o filla. Cal recordar, que atenent a les recomanacions sanitàries no seria adequat, ni recomanable, deixar els fills amb els avis, atenent que aquests són persones altament sensibles davant aquest virus.

Per tot l’exposat, hem sol·licitat al Director General de la Policia, el Sr. Pere Ferrer, que convoqui una reunió amb la major immediatesa possible amb les organitzacions sindicals representatives del CME.

Urgeix tractar aquest tema i buscar-hi les millors solucions possibles. D’aquesta manera ens avançarem al problema i evitarem que ens passi com en altres ocasions que no es reacciona fins tenir el problema al damunt.

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Inici-Escolar.-Sollicitem-reunio-amb-DGP.pdf