FASE  OPOSICIÓ

En els concursos oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit, la convocatòria consta de:

  • La fase de concurs.
  • La fase d’oposició.
  • El curs d’especialització.
  • La fase de pràctiques.

És en la fase d’oposició, que tothom de moss@s qui vol accedir a l’especialitat, pateix un greuge en respecte altres especialitats del cos de mossos.

En el cas de l’especialitat de trànsit, la fase d’oposició consta de quatre proves:

  • La prova de coneixements.
  • La prova física.
  • La prova psicotècnica.
  • La comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

En la fase d’oposició per a l’accés a altres especialitats no cal passar per una prova de coneixements. En canvi, en el cas de trànsit sí cal passar-la.

Aquesta prova de coneixements requereix d’estudiar-se a fons un ampli temari. Això, comporta una gran dedicació en hores lliures. En conseqüència, són molts els agents que opten per desistir de participar al concurs oposició d’aquesta especialitat perquè no poden conciliar la vida familiar amb la dedicació que cal posar en estudiar el corresponent temari.

El fet que dins de la convocatòria hi hagi un curs d’especialització ja permet conèixer i aprofundir en teoria i coneixements del trànsit. D’aquí, que es podria i s’hauria d’estalviar als concursants, el fet d’haver de passar pel mal tràngol de l’esmentada prova de coneixements. Amb l’eliminació d’aquesta prova, els efectius que es presentarien a l’especialitat augmentarien, no en tenim cap dubte.

 

COMISSIONS DE SERVEI

Altra anomalia és la que existeix amb el tema de les comissions de servei.

Ens trobem que hi ha diversos agents que estan en comissió de servei prestant servei  a l’especialitat de trànsit, que ara participen al concurs oposició per guanyar en propietat aquell lloc de treball que ja fa temps que ocupen, i resulta, que en arribar a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica, són considerats no aptes per alguna de les  causes d’exclusió.

Com és possible que algú que porta mesos i en alguns casos anys, prestant servei en el trànsit, en participar al concurs oposició se’l declari no apte, si a la pràctica ha estat apte des de fa temps en l’exercici d’aquesta tasca?

Qüestions com aquestes, estan portant a que aquesta especialitat, tingui menys agents disposats a prestar-hi servei pel fet d’haver de passar per un concurs oposició d’aquest tipus.

Cada vegada més, ens trobem amb la situació d’haver de realitzar oferiments per tapar les mancances de personal esdevingudes per aquests motius.

 

Davant aquestes problemàtiques, el sindicat SME hem enviat escrit al Director General de la Policia, el Sr. Pere Ferrer, tot emplaçant-lo a què doni les instruccions necessàries per tal que es revisin les bases dels concursos oposició de l’especialitat de trànsit.

Cal intentar buscar solucions a aquest greu problema que té aquesta especialitat.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Especialitat-Trànsit.-Adrecem-escrit-a-DGP.pdf