Fa pocs dies us informàvem que el divendres 30 d’octubre, l’Administració ens va fer arribar als diferents sindicats un esborrany del que havia de ser la nova instrucció d’AP’s.

Una vegada analitzat l’esborrany d’Instrucció, el sindicat SME, vam presentar diverses al·legacions i propostes.

NO  S’HAN ACCEPTAT:

  • Regular en la Instrucció, el fet de poder prorrogar el període de gaudiment fins més enllà de l’any policial quan hi hagi hagut necessitat de fer dispositius policials i altres situacions que obliguin a denegar AP’s.
  • Establir un màxim de tres denegacions consecutives i que a la quarta petició l’AP s’hagués de resoldre favorablement.
  • Canvis en les puntuacions actuals de la proposta de nova Instrucció. La nostra consideració era invertir els punts entre cap d’any i reis. Atenent a la majoria de situacions familiars de moss@s, entenem que qui treballava per reis, havia de tenir més punts per l’any vinent que qui ho feia per cap d’any.
  • Garantir els permisos concedits a aquells agents que s’han vist immersos en un canvi de destinació.

SI HAN ESTAT ACCEPTADES:

  • Que els punts dels cicles s’estableixin proporcionalment als dies treballats en cadascun dels cicles establerts.
  • Que els serveis d’Administració, hagin de publicar i difondre els llistats de puntuació pels mitjans escaients, per tal que tots els efectius puguin conèixer-los per fer les seves sol·licituds.
  • Que si un any hi ha empat de punts entre dos agents, si al següent any tornen a estar empatats els mateixos agents, el segon any tingui preferència el que no la va tenir any anterior. Finalment, s’ha establert que en aquests casos es tindrà en compte les puntuacions de 2 anys anteriors, fet que a priori, comporta el mateix resultat que preteníem, que no és altre que el garantir una equitat entre els agents.
  • Que el DAD85 dels AP’s de Nadal no s’hagi de lliurar al comandament policial, sinó al servei de suport. En el nou redactat final, s’ha anul·lat el fet d’haver de lliurar el DAD85 al comandament policial, però no ha establert a qui cal lliurar el document. En base a aquesta qüestió, des del SME emplacem a que els DAD85 siguin lliurats als respectius serveis de suport i planificació.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Les-nostres-allegacions-i-propostes-a-la-instruccio-AP.pdf