Aquest passat divendres 30 d’octubre, l’Administració ens va fer arribar als diferents sindicats un esborrany del que ha de ser la nova instrucció d’AP’s.

Com a novetats més rellevants inclou:

  1. Vocació de permanència (cada any únicament sortirà Comunicat Intern amb les dates dels diferents cicles).

 

  1. Incorpora les 68 hores de l’Acord de 2 de juliol de 2020.

 

  1. Nou sistema de còmput de punts. Amb aquest nou càlcul es dota de més puntuació a aquells efectius moss@s que l’any anterior han tingut jornades de treball realment efectuades en les diverses dates dels cicles de desembre i gener. (ponderat en funció del valor del cicle).

Una vegada analitzat l’esborrany d’Instrucció, el sindicat SME hem presentat diverses al·legacions i propostes que a continuació us exposem:

  • Que en el supòsit que un any hi hagi necessitat de fer molts dispositius policials que obliguin a denegar APs, es reguli el poder prorrogar el període de gaudiment fins més enllà de la fi de l’any policial.

 

  • Establir un màxim de tres denegacions consecutives i que a la quarta petició l’AP s’hagi de resoldre favorablement.

 

  • Que el DAD85 dels AP’s de Nadal no s’hagi de lliurar al comandament policial, sinó al servei de suport.

 

  • Que si un any hi ha empat de punts entre dos agents, si al següent any tornen a estar empatats els mateixos agents, el segon any tingui preferència el que no la va tenir el primer any.

 

  • Canvis en les puntuacions actuals de la proposta de nova Instrucció.

 

  • I altres al·legacions presentades amb la finalitat de millorar el sistema de concessió d’AP’s que considerem que pot ser molt més adequat.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Nova-Instruccio-AP.pdf