Us resumim els temes presentats per la 3SINDICAL en reunió telemàtica:

1.- Gestió de la crisi del Covid19:

Efectius:

A la regió de Ponent, a data de la reunió hi ha un total de 40 efectius que es troben al seu domicili per temes relacionats amb Covid-19.

D’aquests, 14 són Personal Especialment Sensible (PES), 8 positius en COVID, 7 estan pendents de resultat i 2 pendents de prova. A aquests 31, hi falten 9 efectius que tot i ser negatius es troben en situació de baixa mèdica.

Material de protecció:

Pel que fa al material de protecció des de la RPP, amb caràcter general, de forma mensual es segueix distribuint el material a les diferents comissaries en funció de les seves necessitats. Després cada comissaria distribueix el respectiu material assignat.

Actualment, no hi ha constàncies que hi hagi mancances de material, cosa que reconeixen si va passar en els inicis de la pandèmia.

Se’ns informa que al magatzem de la regió hi ha estoc per a poder fer front a possibles imprevistos i necessitats que es poguessin produir.

Neteja dependències i vehicles:

Abans de l’estiu es va incrementar les hores del personal de neteja en proporció a la grandària de la comissaria. Actualment aquest increment segueix igual.

Als vehicles de totes les comissaries s’hi continuen fent les pertinents neteges, a part, davant excepcionalitats es van desinfectant a demanda operativa.

Ja no a nivell regional, sinó en l’àmbit d’arreu de Catalunya, el proper 12 de Novembre hi ha convocat un Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) específic únicament per temes COVID-19.

 

2.- Pla de seguretat dependències:

La instal·lació de les càmeres noves s’ha realitzat arreu de les comissaries de la regió.

Pel que fa altres mesures, a la reunió regional del 17 de juny se’ns informava d’aquests extrems:

“Ha arribat el projecte de la col·locació de pilones. Entre els propers canvis hi haurà la instal·lació de portes corredores d’accés i botoneres, desconeixen terminis i ordre dels dos casos.”

Actualment ens informen que la col·locació de les pilones està en fase d’execució, sense poder confirmar terminis. Que el tema de portes corredores encara no està licitat i que el més avançat és la instal·lació de botoneres d’accés a comissaries, que es realitzaria durant l’any 2021.

Les altres botoneres d’accés al pàrquing, amb peu i càmera, no s’instal·larien fins el 2022.

Plantegem l’opció de col·locació de new jerseys temporals fins instal·lació de pilones definitives.

Ens manifesten que no es farà res en aquesta línia, que a part, les comissaries de Ponent, atenent a la seva ubicació ja tenen actualment altres elements impeditius per evitar situacions no desitjades.

Expliquem la possibilitat de ficar una mena de tela opaca o similar a la tanca metàl·lica de les dependències de Lleida. L’objectiu és que no es visualitzi el pàrquing des de l’exterior.

Comenten que mai s’han fet aquest plantejament, i que no consideren convenient ficar la tela o similar.

 

3.- Parc mòbil:

La distribució és imminent. Desconeixen el nombre de vehicles que arribaran.

Una llàstima que ni des dels serveis de regió ni el cap de relacions laborals del departament present a la reunió, puguin aportar una dada com aquesta, i més davant la proximitat del lliurament de vehicles.

 

4.- Conciliació Familiar:

Arran d’alguna situació que hem tingut constància, tornem a insistir en aquest afer.

Els caps regionals informen que les directrius als diferents caps d’àrees estan donades. Ens reiteren que qualsevol anomalia els ho fem arribar. Evidentment, així ho farem.

A la vegada, emplacem a que novament s’exposi aquesta qüestió en les reunions amb els respectius caps d’àrees. Ens manifesten que no tenen cap problema en tornar a incidir en la qüestió i que així ho faran, cosa que els agraïm.

 

5.-Grup rural ABP Segrià:

Exposem la importància de la seva tasca en una demarcació extensament rural com Lleida i la percepció de que hi ha cert desprestigi cap a la seva tasca. El comissari cap de la regió manifesta estar en desacord amb la consideració de que pugui haver percepció de cert desprestigi. Considera aquest grup com un clar referent i element fonamental en l’estructura de la seguretat a Ponent. Des de regió estan notòriament satisfets amb la feina que porten a terme.

Reiterem i incidim en què cal tenir més en compte i donar més importància a grups com el de rural.

 

6.-Vestidor femení de Tàrrega:

 A banda d’exposar la insuficiència d’espai es planteja opció de posar una barra horitzontal per a què les agents puguin penjar les armilles. Es revisarà aquesta opció atenent a celeritat i costos, donat que s’ha tramés petició per dur  a terme una ampliació en aquests vestidors.

 

7.- Altres punts d’interès tractats:

 – Unificació policia Científica. Aquesta unificació es produirà en comissaries amb seu regional com és el cas de Lleida. Cervera i Balaguer continuaran igual com fins ara.

– Mollerussa. Noves dependències. Tot segueix igual sense novetats i amb la greu manca d’espais a la comissaria actual. Tema solució temporal d’instal·lació de mòduls ha estat denegat en dues ocasions.

El projecte de la nova comissaria està previst pel primer trimestre del 2021, i l’acabament de les obres el tercer trimestre de 2023.

– Vestidors dones a RPP. Excepte Cervera que ja es van renovar, són sabedors que la pràctica totalitat de vestidors femenins s’han quedat petits amb el nombre actual d’agents femenines. És un problema generalitzat a la regió de ponent. Actualment hi ha feta petició a CSUCOT per a l’ampliació dels vestidors de Balaguer i Tàrrega (aquest últim ja mencionat en el punt anterior).

– Hores extres. L’assignació per reforçar serveis amb aquests tipus d’hores no és competència de la regió, sinó que els ve marcat. Per tant, la falta de personal en determinats torns i dies s’intentarà solucionar com fins ara, amb planificacions puntuals d’hores escreix.

Uniformitat. L’entrega de la nova uniformitat es preveu al segon semestre del 2021.

Les fonts d’aigua. Seguiran precintades per ordre de Prevenció de RRLL pel tema mesures COVID.

 

QUALSEVOL QÜESTIÓ, COM SEMPRE NO DUBTEU EN FER-NOS-LA ARRIBAR.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/reunio-RPP-29-Octubre-de-2020.pdf