CRITERIS, IMPUTACIONS  HORÀRIES,  I  POSSIBLES  INDEMNITZACIONS.

Exàmens  de  salut  laboral  de  periodicitat  anual.

 

  1. L’examen de salut s’ha de fer en dia planificat festiu o en franja d’hores lliures de servei.

 

  1. Es computarà a compte de la jornada de treball anual les següents hores:

 

  • 2 hores, si el centre on es fa la revisió es troba en la mateixa localitat del centre de treball o localitat de residència.

 

  • 3 hores, si el centre on es fa la revisió es troba en diferent localitat del centre de treball o localitat de residència.

 

Aquest còmput horari no exclou que es puguin computar més hores en el supòsit que el temps que la persona dediqui a l’examen de salut sigui superior a les 2 o 3 hores previstes anteriorment, i sempre que aquest excés d’hores estigui degudament justificat.

Així mateix s’abonaran les indemnitzacions per desplaçament d’acord amb la normativa d’aplicació en el cas que no existeixi la possibilitat de fer-se l’examen de salut a la localitat de treball o a la localitat de residència de la persona funcionària

 

Altres  visites  mèdiques.

 

  1. Visites de valoració de l’aptitud psicofísica: en procediments de retirada d’arma per risc greu, control de drogues, determinació de causes d’exclusió mèdica i altres.

 

  1. Reconeixements mèdics propis del procediment de passi a la situació administrativa de segona activitat per disminució de les aptituds psicofísiques.

 

  1. Visites mèdiques en l’àmbit dels expedients d’adaptació del lloc de

 

Les visites s’hauran de fer prioritàriament en jornada planificada com a festiva o en franja d’hores lliures de servei. Els serveis mèdics lliuraran un justificant de visita on consti l’hora d’entrada i sortida i si el procediment és d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada.

Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, corresponen els següents còmputs horaris i indemnitzacions per desplaçament:

 

  • Si es realitza en jornada festiva o franja lliure de servei, es computarà a compte de la jornada de treball el temps de desplaçament d’anada i tornada des de la localitat del domicili fins a la localitat on es realitza la visita i el temps d’assistència en aquesta.

 

  • Quan la visita mèdica es realitzi en franja planificada de treball, es computarà a compte de la jornada de treball el temps de desplaçament d’anada i tornada des de la localitat del centre de treball fins a la localitat on es realitza la visita i el temps d’assistència a la

Així mateix, correspon les indemnitzacions per desplaçament d’acord amb normativa vigent.

Quan el procediment s’hagi iniciat a sol·licitud de la persona interessada, no corresponen indemnitzacions ni per desplaçament, ni en el còmput horari.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/12/Criteris-Imputacions-etc.-en-Exàmens-de-Salut-i-Visites-Mèdiques.pdf