Diverses sol·licituds a Recursos Humans que fins ara es feien mitjançant registre o documents en paper (DAD) es podran fer des de la pàgina ATRI.

Caldrà anar a l’apartat Expedient i després a Sol·licituds Recursos Humans.

Els tràmits disponibles per a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra són els següents:

  • Situacions administratives (inclosa la situació administrativa especial de segona activitat) i reingrés al servei actiu.
  • Reconeixement de serveis prestats en altres administracions (substitueix el DAD28)
  • Reincorporació progressiva per motiu de malaltia.
  • Reconeixement de grau personal consolidat (només escala de suport del CME)
  • Sol·licituds de llocs de suport a la funció policial .
  • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats, funcions, dades de formació, d’actiu, etc.)
  • Sol·licituds renúncia personal interí (només escala de suport CME)

Altres qüestions que cal tenir en compte:

  • Si la petició concreta ho requereix es podrà annexar documentació.
  • Podeu fer el seguiment de l’estat de les sol·licituds.
  • Dins de l’apartat de Gestió del temps, permisos i llicències, s’ha incorporat la petició de la reducció de jornada per cura de fill o filla afectat/da de càncer o malaltia greu, que substitueix el DAD 81 actual.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/12/Nous-Tràmits-des-de-ATRI.pdf